You are here: Foswiki>Cosmo Web>AndrewLiddle (revision 3)EditAttach


Andrew Liddle i kosmologia

Książka po polsku

Wprowadzenie do kosmologii współczesnej

Krótka i dobra dla rozpoczynać, ale jak większość książki, bez temat geometrii globalnej.

  • może zamawiać przez księgarnia, np w ul. Chełmińska, potrzeba mniej niż tygodniu

Kto czytał

  • Linki wewnętrzne (na Main.) do tej strony: Main.

W bibliotekach

W wydawnictwie

co robi Andrzej

inne książki

Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r3 - 02 Jun 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback