final polski version of grant application

Boud Roukema boud w astro.uni.torun.pl
Pon, 3 Lut 2003, 13:49:30 CET


%% ======================================================================
%% This LaTeX file was created by AbiWord.
%% AbiWord is a free, Open Source word processor.
%% You may obtain more information about AbiWord at www.abisource.com
%% ======================================================================

\documentclass[12pt]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{calc}
\usepackage{hyperref}\usepackage{setspace}
\usepackage{multicol}
\usepackage[normalem]{ulem}
\usepackage{color}
\usepackage{polski}


\newcommand\NIPTCfA{ xxx-xxx-xx-xx }
\newcommand\REGONTCfA{ xxxxxxxxx }
\newcommand\bankTCfA{ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX \\
xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx}
\newcommand\peselmagda{ xxxxxxxxxxx }
\newcommand\adresboud{ XXXXXX xx, XXXXXX xx-xxx, (xxx)-xxx-xxxx, XXXX }
\newcommand\symbolrodzaju{ x }

%\usepackage{prywatny}

%\setlength{\oddsidemargin}{0.500000in-1in}
%\setlength{\textwidth}{\paperwidth - 0.500000in-0.500000in}
\setlength{\oddsidemargin}{0.5in-1in}
\setlength{\textwidth}{\paperwidth - 1.0in -0.5in}
\setlength{\textheight}{25cm}
\setlength{\topmargin}{0cm}
\setlength{\headheight}{-1cm}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% personal definitions
\newcommand\noin{\noindent}

\def\pub #1;;#2;;#3;;#4;;#5 {#1. {\it#2, }{\ \it#3, }
{\bf#4, }#5}
% PUBLISHED REFERENCE-- #1 AUTHORSHIP, YEAR; #2 TITLE; #3 JOURNAL;
%                #4 VOLUME; #5 PAGE.

\newcommand\revinvit{
%%{\\ \bf (invited review)}
{ }
}

%\def\apj{Ap.J.}
%\def\mnras{MNRAS}
\def\apj{Astrophysical Journal}
\def\mnras{Monthly Notices of the Royal Astronomical Society}
\def\AandA{Astronomy \& Astrophysics}
\def\AASupp{Astronomy \& Astrophysics Supplement}
\def\cqg{Classical and Quantum Gravity}
\def\jaf{Journal des astronomes fran\c{c}ais}
\def\asr{Advances in Space Research}

\def\dans{ in }

\renewcommand\PLdateending{r.}
\newcommand\datepolski{
{ \number\day~\ifcase\month
\or stycznia\or lutego\or marca\or kwietnia\or maja\or czerwca\or
 lipca\or sierpnia\or wrze\'snia\or pa\'zdziernika\or
 listopada\or grudnia\fi \space\number\year \PLdateending}
}

%%%%%hardwired !!!!
%\renewcommand\datepolski{29 stycznia 2003~r.}

 \newcommand\mdcitem[0]{\item }

\newcounter{monthsone}
\setcounter{monthsone}{12}
\newcommand\monthsone{\arabic{monthsone}}

\newcounter{monthstwo}
\setcounter{monthstwo}{12}
\newcommand\monthstwo{\arabic{monthstwo}}

\newcounter{monthsthree}
\setcounter{monthsthree}{12}
\newcommand\monthsthree{\arabic{monthsthree}}

\newcounter{monthstotal}
\setcounter{monthstotal}{\monthsone+\monthstwo+\monthsthree}
\newcommand\monthstotal{\arabic{monthstotal}}

\newcounter{salrate}
\setcounter{salrate}{11800}
\newcommand\salrate{\arabic{salrate}}

%\setcounter{x}{?} \renewcommand\x{\arabic{x}}

\newcounter{x}
\setcounter{x}{12}
\newcommand\x{\arabic{x}}

\newcounter{z}
\setcounter{z}{12}
\newcommand\z{\arabic{z}}

\newcounter{w}
\setcounter{w}{12}
\newcommand\w{\arabic{w}}

\newcounter{y}
\setcounter{y}{12}
\newcommand\y{\arabic{y}}

%\setcounter{y}{?} \renewcommand\y{\arabic{y}}

\newcounter{persontotal}
\setcounter{persontotal}{12}
\newcommand\persontotal{\arabic{dummy}}

\setcounter{persontotal}{(100+67+(4*50))}
\renewcommand\persontotal{\arabic{persontotal}}

\newcounter{saltotalyear}
\setcounter{saltotalyear}{(\salrate *\persontotal)/100}
\newcommand\saltotalyear{\arabic{saltotalyear}}


\newcounter{scsi}
\setcounter{scsi}{5}%kPLN
\newcommand\scsi{\arabic{scsi}}

\newcounter{perso}
\setcounter{perso}{7} %kPLN
\newcommand\perso{\arabic{perso}}

\newcounter{sober}
\setcounter{sober}{700}
\newcommand\sober{\arabic{sober}}

\newcounter{portable}
\setcounter{portable}{10} %kPLN
\newcommand\portable{\arabic{portable}}

\newcounter{equip}
\setcounter{equip}{1000*(1+7+ \perso*3 + \scsi + \portable) + \sober}
\newcommand\equip{\arabic{equip}}


\newcounter{consultrate}
\setcounter{consultrate}{5100}
\newcommand\consultrate{\arabic{consultrate}}

\newcounter{consultpm} % personmonths
\setcounter{consultpm}{12}
\newcommand\consultpm{\arabic{consultpm}}
\newcounter{consult}
\setcounter{consult}{\consultrate * \consultpm}
\newcommand\consult{\arabic{consult}}


\newcounter{confperyear}
\setcounter{confperyear}{2}
\newcommand\confperyear{\arabic{confperyear}}


\newcounter{oneconfer}
\setcounter{oneconfer}{7000*\confperyear}
\newcommand\oneconfer{\arabic{oneconfer}}

\newcounter{allconferyear}
\setcounter{allconferyear}{(\oneconfer * \persontotal)/100}
\newcommand\allconferyear{\arabic{allconferyear}}

\newcounter{allconfer}
\setcounter{allconfer}{\allconferyear * \monthstotal /12}
\newcommand\allconfer{\arabic{allconfer}}


\newcounter{subone}
\setcounter{subone}{\saltotalyear + \equip + \consult/(\monthstotal/12)
+ \allconferyear}
\newcommand\subone{\arabic{subone}}

\newcounter{suboneequip}
\setcounter{suboneequip}{\saltotalyear + 0 + \consult/(\monthstotal/12)
+ \allconferyear}
\newcommand\suboneequip{\arabic{suboneequip}}

\newcounter{subtwo}
\setcounter{subtwo}{\saltotalyear + 0 + \consult/(\monthstotal/12)
+ \allconferyear}
\newcommand\subtwo{\arabic{subtwo}}
\newcounter{subthree}
\setcounter{subthree}{\saltotalyear + 0 + \consult/(\monthstotal/12)
+ \allconferyear}
\newcommand\subthree{\arabic{subthree}}
\newcounter{suball}
\setcounter{suball}{\subone+\subtwo+\subthree}
\newcommand\suball{\arabic{suball}}


\newcounter{adminone}
% \setcounter{adminone}{\subone /4} WRONG
\setcounter{adminone}{(\suboneequip *3)/10}
\newcommand\adminone{\arabic{adminone}}
\newcounter{admintwo}
\setcounter{admintwo}{(\subtwo *3)/10}
\newcommand\admintwo{\arabic{admintwo}}
\newcounter{adminthree}
\setcounter{adminthree}{(\subthree *3)/10}
\newcommand\adminthree{\arabic{adminthree}}
\newcounter{adminall}
\setcounter{adminall}{\adminone+\admintwo+\adminthree}
\newcommand\adminall{\arabic{adminall}}


\newcounter{totalone}
\setcounter{totalone}{\subone + \adminone}
\newcommand\totalone{\arabic{totalone}}
\newcounter{totaltwo}
\setcounter{totaltwo}{\subtwo + \admintwo}
\newcommand\totaltwo{\arabic{totaltwo}}
\newcounter{totalthree}
\setcounter{totalthree}{(\subthree + \adminthree}
\newcommand\totalthree{\arabic{totalthree}}
\newcounter{totalall}
\setcounter{totalall}{\totalone+\totaltwo+\totalthree}
\newcommand\totalall{\arabic{totalall}}

\newcounter{grandtotal}
\setcounter{grandtotal}{\totalall}
\newcommand\grandtotal{\arabic{grandtotal}}


\newcounter{dummy}
\setcounter{dummy}{12}
\newcommand\dummy{\arabic{dummy}}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{document}
\begin{flushleft}
\textcolor[rgb]{1.000,1.000,1.000}{{\footnotesize{}		}}
\textbf{\textcolor[rgb]{1.000,1.000,1.000}{Za\l{}ącznik nr 15}}
\end{flushleft}

\begin{center}

\end{center}

\begin{center}

\end{center}

\begin{center}
\textbf{WNIOSEK}
\end{center}

\begin{center}
\textbf{o finansowanie projektu badawczego}
\end{center}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{Tytu\l{} projektu}

{\bf
\centerline{\underline{Poszukiwanie soczewkowania topologicznego}}

\centerline{\underline{wśród aktywnych radiogalaktyk
(AGNs) i gromad galaktyk}}
}

\smallskip
\centerline{(Search for Topological Lensing
of Radio-Loud Active Galactic Nuclei and Galaxy
Clusters)}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{A. DANE WNIOSKODAWCY}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
Wype\l{}nia Komitet Bada\'n Naukowych

{\em 1. Nazwa i adres jednostki, w której będzie realizowany projekt}
\end{flushleft}


\begin{flushleft}
{\em (w przypadku uczelni poda\'c tak\.ze: wydzia\l{}, instytut,
katedrę lub zak\l{}ad)}
\end{flushleft}

Centrum Astronomiczne Uniwersytet Mikolaja Kopernika (CA-UMK),
%Toru\'n Centre for Astronomy, Nicolas Copernicus University,
ul. Gagarina, 11, Toru\'n 87-100; director prof. hab. dr Andrzej Kus

\begin{flushleft}
{\em 2. NIP} \NIPTCfA \\
{\em REGON} \REGONTCfA
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 3. Nazwa banku, numer rachunku} \\
\bankTCfA
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 4. Kierownik projektu\textit{ }(tytu\l{} i stopie\'n naukowy,
imię, nazwisko, adres prywatny, telefon; miejsce zatrudnienia -
w przypadku uczelni poda\'c tak\.ze: wydzia\l{}, instytut, katedrę
lub zak\l{}ad - telefon, e-mail)Numer rejestracyjny projektu}
\end{flushleft}

dr Boudewijn Roukema,
\adresboud


\begin{flushleft}
{\em Data z\l{}o\.zenia}
\end{flushleft}

\datepolski

\begin{flushleft}
{\em Zespó\l{} Komitetu}
\end{flushleft}

 PO3D

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{B. DANE OGÓLNE}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1. Planowany okres realizacji projektu.
{\bf \monthstotal}.. miesięcy (01.2004 -- 12.2006)}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 2. Liczba osób przewidzianych do udzia\l{}u w realizacji projektu}
{\bf 6}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 3. Rodzaj projektu: \textbf{w\l{}asny} -
%\rule[0.5ex]{48mm}{0.2ex}\hspace{-45mm}
\sout{promotorski -- zamawiany Nr}
wg og\l{}oszenia (niepotrzebne skre\'sli\'c).}\\
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 4. Propozycja skierowania wniosku: (symbol lub nazwa sekcji
specjalistycznej Komitetu)}
\end{flushleft}

{\bf P03D: Astronomia i astrofizyka}

\begin{flushleft}
{\em 5. Planowane nak\l{}ady {\rm \grandtotal~PLN} (w
z\l{}) ogó\l{}em}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em  w tym w latach } 2004: \totalone~PLN; 2005: \totaltwo~PLN,
2006: \totalthree~PLN
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 6. S\l{}owa kluczowe}
\end{flushleft}

kosmologia obserwacyjna, topologia kosmiczna, aktywne jądra radiogalaktyk,
gromady galaktyk

\clearpage
\begin{flushleft}
{\bf 7. Streszczenie projektu}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
(streszczenie mo\.ze by\'c upowszechnione przez Komitet
po zakwalifikowaniu projektu do finansowania)
\end{flushleft}

\begin{centering}
{\underline{Poszukiwanie soczewkowania topologicznego}}
{\underline{wśród aktywnych radiogalaktyk (AGNs) i gromad
galaktyk}}

\smallskip

(Search for Topological Lensing
of Radio-Loud Active Galactic Nuclei and Galaxy
Clusters)

\end{centering}
\smallskip

% Równania Hilberta-Einsteina są niewystarczające do opisania geometrii
% Wszechświata, ponieważ dotyczą tylko lokalnej geometrii: krzywizny.
% Ogólna wiedza na temat geometrii przestrzeni, jeśli w ogóle możliwa,
% wymagać będzie pomiaru topologii Wszechświata.
% Od czasu kiedy temat ten był dyskutowany przez Schwarzschilda (1900),
% próby obserwacyjnego zmierzenia ogólnej topologii były rzadkie.
% Przyspieszeniu uległy dopiero w latach 1990-tych wskutek gwałtownego
% wzrostu obserwacji

The Hilbert-Einstein equations are insufficient to describe the
geometry of the Universe, as they only constrain a local geometrical
property: curvature. A global knowledge of the geometry of space, if
possible, would require measurement of the topology of the
Universe. Since the subject was discussed in 1900 by Schwarzschild,
observational attempts to measure global topology have been rare for
most of this century, but have accelerated in the 1990's due to
the rapidly increasing amount of observations of non-negligible
fractions of the observational sphere.

The basic physical test for measuring the topology of the Universe
is simple from a na\"{\i}ve theoretical point of view: it is sufficient
to see multiple images of extragalactic objects whose light travels
to the observer via straight lines (geodesics) in different directions,
or in other words that crosses the Universe from different directions or
more than once. Hence, the term ``topological lensing'', since whatever
theory might in the future explain the global shape of the Universe will
presumably be an extension of general relativity, and just as general
relativity is tested by gravitational lensing, where single objects such
as high redshift galaxies are seen several
times, the future theory (probably a theory of quantum gravity) should be
constrained by topological lensing.

In practice, just as the individual and statistical observational properties
of extragalactic objects have made determination of local cosmological
parameters (such as the matter density parameter, the cosmological
constant and the Hubble constant) much more difficult than was hoped,
their properties make the search for topological lensing difficult.

The most promising objects at high redshifts for detecting topological
lensing are those we can see in large numbers and across large volumes
of space: (1) active galactic nuclei (AGNs) and (2) clusters of galaxies.

In the Toru\'n Centre for Astronomy, we have a combination of
\begin{list}{(\roman{enumi})}{\usecounter{enumi}}
\item existing
observational expertise in radio-loud AGNs (RLAGNs) including the study of
the evolution of RLAGNs (Marecki, Kunert, Gawro\'nski); and
\item with the
OCRA (One-cm Receiver Array) project, we hope to soon obtain a catalogue
of thousands of clusters of galaxies at high redshifts via the
Sunyaev-Zel'dovich Effect (Soberski); and
\item the PI (Roukema) has developed observational
strategies for investigating cosmic topology.
\end{list}

For this reason, we have an excellent opportunity at TCfA to excel
in this field. Although our focus will be on the use of RLAGNs and
clusters of galaxies, knowledge of cosmic microwave background (CMB)
observational analyses will be crucial for independently checking any
serious candidates for topological lensing. We are fortunate to have
the presence in our group of an expert in CMB data, Bartosz Lew,
who we expect to achieve the status of Magister during 2003.

\clearpage\begin{flushleft}
\textbf{C. INFORMACJE O WYKONAWCACH}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1. O\'swiadczenia}
\end{flushleft}

\begin{quote}
{Przyjmuję warunki udzia\l{}u w konkursie projektów badawczych,
okre\'slone w przepisach w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania \'srodków finansowych ustalanych w bud\.zecie
pa\'nstwa na naukę oraz wyra\.zam zgodę na zamieszczenie moich
danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Komitetu
Bada\'n Naukowych oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pó\'zn. zm.).}
\end{quote}


\begin{flushleft}
{\em 2. Wykaz wykonawców}


\begin{tabular}{c|l|r|c|c}
\hline \\
Lp. & \multicolumn{1}{c|}{Charakter udzia\l{}u w realizacji projektu,}
& Udział w & Symbol & {~~Podpis~~} \\
 &
 \multicolumn{1}{c|}{tytu\l{} i stopie\'n naukowy, imię, nazwisko, nr PESEL}
& realizacji &\multicolumn{1}{c|}{rodzaju} & \\
&\multicolumn{1}{c|}{miejsce zatrudnienia, stanowisko} & projektu&&\\
1
& Kierownik projektu - dr Boudewijn Roukema
& 100\% & \symbolrodzaju\\
& CA-UMK, adiunkt \fbox{\rule{3cm}{0cm}\rule{0cm}{1.5ex}}
&&& \\
2& Wykonawca - dr Andrzej Marecki
\protect\fbox{\rule{3cm}{0cm}\rule{0cm}{1.5ex}}& 67\% &\symbolrodzaju& \\
& CA-UMK, adiunkt &&& \\
3& Wykonawca - mgr Magdalena Kunert
\fbox{ \peselmagda } & 50\%  & \symbolrodzaju&\\
& CA-UMK, doktorant &&& \\
4& Wykonawca - mgr Marcin Gawro\'nski
\fbox{\rule{3cm}{0cm}\rule{0cm}{1.5ex}}& 50\%  & \symbolrodzaju&\\
& CA-UMK, doktorant&&& \\
5& Wykonawca - mgr Sebastian Soberski
\fbox{\rule{3cm}{0cm}\rule{0cm}{1.5ex}}& 50\%  &\symbolrodzaju& \\
& CA-UMK, doktorant &&& \\
6& Wykonawca - (2003 mgr) Bartosz Lew
\fbox{\rule{3cm}{0cm}\rule{0cm}{1.5ex}}& 50\%  &\symbolrodzaju\\
& CA-UMK &&& \\
&&&&\\ \hline
\end{tabular}

$^{\mathrm{1/}}$ nale\.zy wpisa\'c ,,P''- umowa o pracę, mianowanie,
,,Z''- umowa zlecenia, ,,D''- umowa o dzie\l{}o
\end{flushleft}

%%% end table

%%%%
\begin{flushleft}
{\em
3. Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu
i najwa\.zniejszych wykonawców projektu}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1) Imię i nazwisko}
\end{flushleft}

dr Boudewijn Roukema

\begin{flushleft}
{\em 2) Przebieg pracy naukowej: nazwa szko\l{}y wy\.zszej,
instytutu lub innej jednostki organizacyjnej specjalno\'s\'c }
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em data uzyskania tytu\l{}u zawodowego, tytu\l{}u lub stopnia naukowego}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
doktora
\end{flushleft}

1989-93: Doktorat z Filozofii w Astronomii i Astrofizyce,
Mt Stromlo and Siding Spring Observatories (M.S.S.S.O.),
 Australian National University (A.N.U.),
Canberra.

1985-88:
Bachelor of Science (Hons), Australian National University,
Canberra, Australia


\begin{flushleft}
{\em
3) Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat
przed zg\l{}oszeniem wniosku}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em (wykaz najwa\.zniejszych publikacji - maksimum 10 pozycji,
poda\'c miejsce i datę publikacji; opracowane nowe technologie;
najwa\.zniejsze osiągnięcia poznawcze, aplikacyjne).}
\end{flushleft}

Główne Tematy Badawcze
%{Main Research Interests}

(i) {\em Observational Cosmology} and
(ii) {\em Galaxy Formation}:
(i) Observational constraints on statistics of
``large scale'' structure, observational constraints on local cosmological
parameters (such as the density parameter and the cosmological constant),
and observational programmes to try to constrain global cosmological
parameters; (ii)
Merging-history-tree based galay formation models in a cosmological
context and their comparison with observational galaxy statistics.

\begin{list}{\arabic{enumi}}{\usecounter{enumi}}
\item \pub \underline{Roukema, B.F.} \& Bajtlik, S., 1999;;Transverse Galaxy
Velocities from Multiple Topological Images;;\mnras;;308;;309
\ (arXiv:astro-ph/9903038) %% CAMK, IAP, IUCAA %art

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, 2000a;;COBE and Global Topology:
An Example of the Application of the Circles Principle;;\mnras;;312;;712
\ (arXiv:astro-ph/9910272) %% IUCAA %ftp blacksci 15/10/99 %art

\mdcitem
%\item
\pub \underline{Roukema, B.F.} \& Mamon, G.A., 2000;;Tangential
Large Scale Structure as a Standard Ruler:
Curvature Parameters from Quasars;;\AandA;;358;;395
\ (arXiv:astro-ph/9911413) %art %%395-408

%\item
\mdcitem
\pub \underline{Roukema, B.F.}, 2000b;;A Counterexample
to Claimed COBE Constraints on Compact
Toroidal Universe Models;;\cqg;;17;;3951
 \ (arXiv:astro-ph/0007140)

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, 2000c;;The
Topology of the Universe;;Bulletin
of the Astronomical Society of India;;28;;483
\ (arXiv:astro-ph/0010185)
\revinvit


\item \pub \underline{Roukema, B.F.} \& Mamon, G.A., 2001;;Lifting
cosmic degeneracy within a single data set;;{\AandA};;366;;1
\ (arXiv:astro-ph/0010511)

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, 2001b;;How to distinguish a
nearly flat Universe from a flat Universe using the orientation
independence of a standard ruler;;{\AandA};;369;;729
\ (arXiv:astro-ph/0102095) %art

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, 2001d;;On the comoving distance
as an arc-length in four dimensions;;{\mnras};;325;;138
\ (arXiv:astro-ph/0102099)%art

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, Ninin, S., Devriendt, J.,
Bouchet, F.B.,
Guiderdoni, B., Mamon, G.A., 2001;;Star Formation Losses Due to
Tidal Debris in `Hierarchical' Galaxy Formation;;\AandA;;373;;494
\ (arXiv:astro-ph/0105152) %art

\item \pub \underline{Roukema, B.F.}, Mamon, G.A., \&
Bajtlik, S., 2002;;The Cosmological Constant and Quintessence from a
Correlation Function Comoving Fine Feature in the 2dF Quasar
Redshift Survey;;{\AandA};;382;;397 \ (arXiv:astro-ph/0106135)

\end{list}\begin{flushleft}
{\em 4) Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze
finansowane ze \'srodków bud\.zetowych na naukę - numery
projektów - charakter udzia\l{}u przy realizacji projektu
oraz czy uzyska\l{} lub uzyskuje z tego tytu\l{}u wynagrodzenie (tak, nie). }
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 5) Do\'swiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
(kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu).}
\end{flushleft}


\noin od 2002: adiunkt, Toru\'n Centre for Astronomy, Uniwersytet
Miko\l{}aja Kopernika, Toru\'n, Poland

\noin 2001: konsultant, DARC/LUTH (Laboratoire de l'Univers
et ses Th\'eories),
Observatoire de Meudon, France

\noin 1998--2000: postdoctoral fellow, Inter-University Centre
for Astronomy \& Astrophysics, Pune, India

\noin Feb--July 1998: konsultant, CAMK, Warszawa

%\noin May-Sep 1997: konsultant, Institut d'Astrophysique
% de Paris, CNRS, France %(R)


%\noin April 1997: konsultant, Beijing
%Astronomical Observatory, Beijing, P.R.China %(R)

\noin 1996--1997: Centre of Excellence foreign visiting fellow,
NAOJ, %
Mitaka, Tokyo, %181,
Japan %(R)

%\smallskip
\noin 1994--1995: postdoctoral research fellow, Astronomy Centre,
University of Sussex, U.K. %(RT) %United Kingdom


%\smallskip
%\noin Aug/Sep 1994: Visitor, Dept of Astronomy, Bandung Institute of
%Technology, Bandung, Indonesia %(T)

%\smallskip
\noin Jan/Feb 1994: konsultant, Institute of Astronomy, University of
Cambridge, United Kingdom %(R)


%\smallskip
 \noin 1993: postdoctoral fellow, Institut d'Astrophysique
 de Paris, CNRS, France %(R)


\begin{flushleft}
{\em 6) Najwa\.zniejsze międzynarodowe i krajowe
wyró\.znienia wynikające z prowadzenia bada\'n
naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyró\.znienia, miejsce i data).}
\end{flushleft}


\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
Miejscowo\'s\'c i data	\rule{2cm}{0ex}
 Podpisy osób wype\l{}niających ankietę
\end{flushleft}

\bigskip

\begin{flushleft}
{\em
3. Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i
najwa\.zniejszych wykonawców projektu}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1) Imię i nazwisko}
\end{flushleft}

dr Andrzej Marecki

\begin{flushleft}
{\em 2) Przebieg pracy naukowej: nazwa szko\l{}y wy\.zszej,
instytutu lub innej jednostki organizacyjnej specjalno\'s\'c }
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em data uzyskania tytu\l{}u zawodowego, tytu\l{}u lub stopnia naukowego}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
doktora
\end{flushleft}

1980 Magister (astronomia) UMK, Toru\'n

1992 Doktor (astronomia) UMK, Toru\'n


\begin{flushleft}
{\em
3) Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat
przed zg\l{}oszeniem wniosku}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em (wykaz najwa\.zniejszych publikacji - maksimum 10 pozycji,
poda\'c miejsce i datę publikacji; opracowane nowe technologie;
najwa\.zniejsze osiągnięcia poznawcze, aplikacyjne).}
\end{flushleft}

Krótki odpis projektów naukowych:
%Brief description of research projects:

%Interferometryczne obserwacje radiowo głośny AGN (RLAGN)

Interfermetric observations of radio-loud AGN (RLAGN) aimed to reveal
structures of compact i.e. {\it young} objects. Selection and observations
(MERLIN, VLBI) of a new sample of faint compact objects. Measurements of the
velocities of the components in such radio structures.

\begin{list}{\arabic{enumi}}{\usecounter{enumi}}
\item \underline{Marecki, A.}, Falcke H., Niezgoda J.
Garrington, S.T., Patnaik A.R. (1999)
 "Gigahertz Peaked Spectrum sources from the Jodrell Bank-VLA Astrometric
 Survey" A\&AS 135, 273

\item Fanti, C. ... \underline{Marecki, A.}, et al. (2000)
"ISO observations of a sample of
 CSS and GHz Peaked Spectrum radio galaxies", A\&A 358, 499

\item Browne, I. W. \underline{Marecki, A.}, et al. (2000)
"OCRA: a one-centimeter receiver
 array" SPIE 4015, 299

\item \underline{Kunert, M.}, \underline{Marecki, A.} et al. (2002)
"FIRST-based survey of Compact
 Steep Spectrum sources. I. MERLIN images of arc-second scale objects"
 A\&A 391, 47

\item \underline{Marecki, A.} et al. (2003)
"Location of Weak CSS Sources on the Evolutionary
 Path of Radio-Loud AGN", PASA 20, in press (astro-ph/0211253)

\item \underline{Marecki, A.} et al. (2003)
"Weak CSS Sources from the FIRST Survey", PASA
 20, in press (astro-ph/0211249)

\item \underline{Marecki, A.} et al. (2003)
"1245+676 - a CSO/GPS source being an extreme
 case of a double-double" PASA 20, in press (astro-ph/0209212)
\end{list}\begin{flushleft}
{\em 4) Wykonane i aktualnie wykonywane projekty
badawcze finansowane ze \'srodków bud\.zetowych na
naukę - numery projektów - charakter udzia\l{}u przy
realizacji projektu oraz czy uzyska\l{} lub uzyskuje
z tego tytu\l{}u wynagrodzenie (tak, nie). }
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 5) Do\'swiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za
granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu).}
\end{flushleft}

od 1992 adiunkt, Centrum Astronomii, UMK, Toru\'n

\begin{flushleft}
{\em 6) Najwa\.zniejsze międzynarodowe i krajowe
wyró\.znienia wynikające z prowadzenia bada\'n
naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyró\.znienia, miejsce i data).}
\end{flushleft}


\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
Miejscowo\'s\'c i data	\rule{2cm}{0ex}
 Podpisy osób wype\l{}niających ankietę
\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{flushleft}
\textbf{\newpage
}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{D. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA
BADA\'N ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1. 	Cel naukowy projektu - jaki
problem wnioskodawca podejmuje się rozwiąza\'c,
co jest jego istotą, co uzasadnia podjęcie tego
problemu w Polsce, jakie przes\l{}anki sk\l{}aniają
wnioskodawcę do podjęcia proponowanego tematu?}
\end{flushleft}

The problem being posed is to try to measure the shape of the Universe.
This is important because the Universe is the object in which we live
and it is of obvious scientific and cultural interest to be aware of the
shape of the object in which we live.

It should be undertaken here because we have a combination of present
and developing observational expertise in radio-loud active galactic
nuclei (RLAGNs) and clusters of galaxies via the Sunyaev-Zel'dovich Effect
respectively, plus expertise in the development of observational strategies
for measuring cosmic topology.

Poland has obvious historical precedents in showing that the Earth is
not the centre of the Universe, and that planets around other stars exist.
It would clearly be good to continue the tradition on a much larger
length scale (Gigaparsecs).


\begin{flushleft}
{\em 2.	Istniejący stan wiedzy w zakresie tematu
bada\'n -jaki oryginalny wk\l{}ad wniesie rozwiązanie
postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej
w \'swiecie i w Polsce, czy w kraju i w \'swiecie jest
to problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie
weryfikuje utarte poglądy i dotychczasowy stan wiedzy?}
\end{flushleft}

It is clear that topological lensing on scales of a few hundred Megaparsecs
is extremely unlikely. Attempted constraints on scales from 1 Gigaparsec
(1$h^{-1}$Gpc) to the horizon diameter of about 20$h^{-1}$Gpc (comoving)
are much weaker and generally very model dependent.

This project will use RLAGNs and clusters of galaxies up to redshifts
of about $z\sim2-3$ as tracers, covering a volume of about half the
diameter of the observable Universe, i.e. about 10$h^{-1}$Gpc. It will
advance discovery and understanding by using these tracers as realistically
as possible given understanding of their evolution and properties.
This problem dates back to the pre-relativistic era (Schwarzschild 1900),
but has only been tackled non-trivially since the early 1990s. Work on
this theme is still in the pioneering stage.\begin{flushleft}
{\em 3.	 Metodyka bada\'n - co stanowi podstawę
naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza
rozwiąza\'c postawiony problem, na czym będzie
polega\'c analiza i opracowanie wyników bada\'n,
jakie urządzenia (aparatura) zostaną wykorzystane w
badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezpo\'sredni
dostęp i umiejętno\'s\'c obs\l{}ugi?}
\end{flushleft}

The methodology is to use a range of methods, from studies of
individual objects to statistical studies of large catalogues, and to
parametrise understanding of the properties of the tracers in order to
make these methods as observationally correct and precise as
possible. Just as the supernova type Ia method was only one among many
methods proposed for measuring local cosmological parameters, but happened
to be the most dramatically successful, it is impossible
to predict beforehand which specific method for measuring topological
lensing will first yield highly significant results.

Although the TCfA 32m telescope will be used for part of the general
understanding of RLAGNs and for the OCRA project, which should in the
long term yield
large numbers of high-redshift clusters of galaxies, use of existing
public catalogues such as those
available at the Centre de Donn\'ees astronomiques
de Strasbourg (CDS) and the information processing analysis requires
the use of computers and computer peripherals.

We do have access to these telescopes and databases and have experience
managing computer resources.\begin{flushleft}
{\em 4. 	Co będzie wymiernym, udokumentowanym
efektem podjętego problemu - zak\l{}adany sposób przekazu
i upowszechnienia wyników (publikacje naukowe oraz referaty
na konferencjach w kraju i za granicą, monografie naukowe,
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe patenty
i ,,know-how'', nowe metody i urządzenia badawcze)?}
\end{flushleft}

This is a {\bf research} project, not a {\bf development} project, and
the required theory which goes beyond general relativity has not yet
been developed, so while we would hope to detect topological lensing,
the results cannot be predicted before they are found.

Articles on the results will of course be published in refereed
journals, presented at conferences, and professionals and
non-professionals will be able to follow (and maybe participate) in the
research on our web pages via the normal methods of internet culture
such as publicly archived mailing lists and wiki pages.


\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{E. 	W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW ZAMAWIANYCH --
INFORMACJA O SPE\L{}NIENIU OKRE\'SLONYCH PRZEZ KOMITET
WARUNKÓW UCZESTNICZENIA W KONKURSIE, W SZCZEGÓLNO\'SCI
DOTYCZĄCYCH WSPÓ\L{}PRACY Z PARTNERAMI ZAGRANICZNYMI}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{F. }\textbf{	HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
BADAWCZEGO -- PLAN ZADA\'N}
\end{flushleft}

%\begin{center}
%Lp.Nazwa i opis zadaniaTermin realizacji
%\\(m-c, rok)Przewidywane koszty\\(z\l{})1234Razem
%\end{center}


%\begin{flushleft}
%\textbf{F. PROJECT} \textbf{SCHEDULE} \textbf{- ANTICIPATED TASKS}
%\end{flushleft}


\setcounter{x}{(\saltotalyear) /2} \renewcommand\x{\arabic{x}}
\setcounter{y}{\x *6} \renewcommand\y{\arabic{y}}
\setcounter{z}{\consult /3} \renewcommand\z{\arabic{z}}
\setcounter{w}{\y + \equip + \z*3 +\allconfer
+ \adminone+ \admintwo+ \adminthree
} \renewcommand\w{\arabic{w}}

\usecounter{enumi}
\begin{center}
\begin{tabular}{clrr}
\hline \\
Lp. &
Nazwa i opis zadania %Termin realizacji
%&(m-c, rok)Przewidywane koszty
%&(z\l{})1234Razem
& \multicolumn{1}{c}{Termin} & \multicolumn{1}{c}{Przewidywane} \\
%Expected cost (z\l{}) \\
 & & \multicolumn{1}{c}{realizacji} & \multicolumn{1}{c}{koszty (zł)} \\
 & & \multicolumn{1}{c}{(m-c, rok)} & \\
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& parametryczne modelowanie efektów rzutowania
%parametric modelling of projection
\\
& i ewolucji wielokrotnych obrazów
%and evolution effects of multiple images
& 6/2004 & \x~PLN
%
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& zastosowania do poszczególnych par kandydatów
% application to individual candidate pairs
& 12/2004 & \x~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
%
& zakup komputerów i periferiów
%purchase computer items
& 12/2004 & \equip~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
międzynarodowe konsultacje kosmologiczne
% international cosmology consultants
 & 12/2004 & \z~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& konferencje, public relations  & 12/2004 & \allconferyear~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& koszty pośrednie  & 12/2004 & \adminone~PLN
%
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
poszukiwania przewidywanych obrazów topologicznych
%predictions of further images
& 6/2005 & \x~PLN
%
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
statystyczna analiza katalogów RLAGN'ów
%statistical analysis of RLAGN catalogues
 & 12/2005 & \x~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
międzynarodowe konsultacje kosmologiczne
%international cosmology consultants
& 12/2005 & \z~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& konferencje, public relations  & 12/2005 & \allconferyear~PLN
%
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& koszty pośrednie  & 12/2005 & \admintwo~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
statystyczna analiza katalogów gromad galaktyk,
%statistical analysis of cluster catalogues,
\\
& przewidywania obrazów topologicznych dla OCRA & 6/2006& \x~PLN
%
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
poszukiwania przewidywanych obrazów topologicznych
%predictions of further images
& 12/2006 & \x~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
międzynarodowe konsultacje kosmologiczne
%international cosmology consultants
& 12/2006 & \z~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
&
konferencje, public relations
& 12/2006 & \allconferyear~PLN
\\ \addtocounter{enumi}{1} \arabic{enumi}
& koszty pośrednie  & 12/2006 & \adminthree~PLN
%
%
\\
\hline & & Razem & \w~PLN \\ \hline
\end{tabular}

\end{center}%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

\begin{flushleft}
{\footnotesize{}\newpage
}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{G. 	KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1. Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bie\.zących (w z\l{})}
\end{flushleft}

% \begin{center}
% Lp.Tre\'s\'cPlanowane koszty w roku bud\.zetowym
%Razem12345671Koszty bezpo\'srednie, w tym:
%1/ Wynagrodzenia z pochodnymi  2/ Koszty zakupu aparatury naukowo -
%badawczej  3/ Inne koszty realizacji projektu2Koszty po\'srednie
%3Koszty ogó\l{}em finansowane ze \'srodków na naukę (1+2)
% \end{center}


\begin{center}
\begin{spacing}{1.24}

\setcounter{y}{\saltotalyear + \saltotalyear + \saltotalyear}
\renewcommand\y{\arabic{y}}
\setcounter{z}{\consult /3} \renewcommand\z{\arabic{z}}

\begin{tabular}{llrrr|r}
\hline
 Lp. & Tre\'s\'c & \multicolumn{3}{c}{Planowane koszty} & \\
 & & \multicolumn{3}{c}{w roku bud\.zetowym (zł)}  & \\
%1  1/ 2/ Koszty zakupu aparatury naukowo - badawczej
%3/ Inne koszty realizacji projektu2Koszty po\'srednie3Koszty
%ogó\l{}em finansowane ze \'srodków na naukę (1+2)
%No. Item & \multicolumn{3}{c}{Funds for each budget year (z\l{})}
% & Total \\
& & 2004 & 2005 & 2006 & Razem \\
%
1&2&3&4&5&6 \\
{\bf 1} & Koszty bezpo\'srednie, w tym: &&&& \\
{\footnotesize{}1/ } & Wynagrodzenia z pochodnymi %Salaries and benefits
& \saltotalyear & \saltotalyear & \saltotalyear & \y~PLN \\
%
%
{\footnotesize{}2/} &Koszty zakupu aparatury naukowo -
badawczej %Equipment
 & \equip & & & \equip~PLN\\
%
{\footnotesize{}3/} &Inne koszty realizacji projektu %Other direct costs
&&&&\\
%
&międzynarodowe konsultacje kosmologiczne
%international cosmology consultants
&
\z &\z &\z & \consult~PLN \\
%
&konferencje, public relations  &
%conferences, public relations &
\allconferyear &\allconferyear &\allconferyear & \allconfer~PLN \\
\hline
%
&{\bf 1} Razem
& \subone & \subtwo& \subthree & \suball~PLN \\
&&&&\\
{\bf 2} & \multicolumn{4}{l|}{
Koszty pośrednie (koszty admin UMK -- 30\% 1/ + 3/)}
%Indirect costs
%(admin costs to UMK - 25\% 1st yr; 30\% 2nd, 3rd yrs)}
&\\
&& \adminone & \admintwo & \adminthree & \adminall~PLN \\
\hline
{\bf 3} &Koszty ogółnem finansowane ze &&&& \\
&środków na naukę ({\bf 1+2}) & \totalone &\totaltwo &\totalthree&
\totalall~PLN \\
\hline
\end{tabular}

\end{spacing}
\end{center}


\begin{flushleft}
{\em 2. Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em 1) Wynagrodzenia z pochodnymi}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
{\em Kierownika projektu - liczba osobomiesięcy udzia\l{}u w projekcie:
{\bf \monthstotal} , forma wynagrodzenia, }
\end{flushleft}

Według regułe KBN, 100\% \salrate{}PLN/rok dla kierownika projektu
jeśli dr.,
75\% dla innych wykanowców jeśli dr.,
50\% \salrate{}PLN/rok dla innych wykanowców jeśli mgr.
Więc:

\begin{list}{(\roman{enumi})}{\usecounter{enumi}}
\setcounter{x}{\salrate *3} \renewcommand\x{\arabic{x}}

\item dr Boudewijn Roukema \salrate{}PLN *3 = \x~PLN
\end{list}\setcounter{x}{(\monthstotal *(\persontotal-100))/100}
\renewcommand\x{\arabic{x}}
\begin{flushleft}
{\em Wykonawców projektu - liczba osobomiesięcy udzia\l{}u w projekcie:
 {\bf \x} , forma wynagrodzenia.}
\end{flushleft}


\begin{list}{(\roman{enumi})}{\usecounter{enumi}}
\addtocounter{enumi}{1}
\setcounter{x}{(\salrate *67)/100} \renewcommand\x{\arabic{x}}
\setcounter{y}{\x *3} \renewcommand\y{\arabic{y}}
%
\item dr Andrzej Marecki \x~PLN *3 = \y~PLN
%
\setcounter{x}{(\salrate *50)/100} \renewcommand\x{\arabic{x}}
\setcounter{y}{\x *3} \renewcommand\y{\arabic{y}}
%
\item mgr Magdalena Kunert \x~PLN *3 = \y~PLN
\item mgr Sebastian Soberski \x~PLN *3 = \y~PLN
\item mgr Marcin Gawro\'nski \x~PLN *3 = \y~PLN
\item (2003 mgr) Bartosz Lew \x~PLN *3 = \y~PLN
\end{list}

\setcounter{x}{(\salrate *(\monthstotal/12)*(\persontotal))/100}
\renewcommand\x{\arabic{x}}
Razem: \x~PLN


\begin{flushleft}
{\em 2) Opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej (poda\'c nazwę zakupu, planowany koszt, planowany miesiąc i
rok zakupu oraz merytoryczne uzasadnienie zakupu).}
\end{flushleft}

%\prefixing
Uzasadnienie: Wymienione zespoły komputerów i podzespoły są potrzebne dla
syntezy i analizy
danych doświadczalnych, oraz dla stworzenia sumarycznego rezultatu w
postaci wyników
projektu
(prezentacja i dostępność wyników). Porównywanie par obiektów w dużych
katalogach jest operacją czasochłonną (jak $N^2$), wymagającą dużej mocy
obliczeniowej. Można ją przyspieszyć poprzeż wprowadzenie odgórnych
założeń.
Jednakże, historia astronomii pokazuje że przyjmowanie rozsądnych, ale złych
zalożen często prowadzi do przeoczenia prawdziwego sygnału, więc posiadanie
dużej mocy obliczeniowej byłoby dużym zyskiem dla projektu.

Planowane zakupy na rok 2004:


\begin{list}{(\roman{enumi})}{\usecounter{enumi}}
\item komputer (M. Gawro\'nski)
% - AMD Athlon, 2GHz, 512Mb RAM, 100Gb hard disk,
%CD burner, ethernet card, 19'' screen
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
\perso~kPLN

\item komputer (B. Lew)
% - AMD Athlon, 2GHz, 512Mb RAM, 100Gb hard disk,
%CD burner, ethernet card, 19'' screen
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
\perso~kPLN

\item komputer (M. Kunert)
% - AMD Athlon, 2GHz, 512Mb RAM,
%100Gb hard disk, CD burner, ethernet card, 19'' screen
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
\perso~kPLN

\item periferia (A. Marecki) - 2 SCSI dyski 73Gb lub więcej
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
\scsi~kPLN

\item komputer peripheral (S. Soberski) - nagrywarka CD 200~PLN,
512Mb RAM 500~PLN,
%- CD burner 200~PLN, 512Mb RAM 500~PLN,
razem \sober~PLN

\item przenośny komputer (dla wszystkich członków grupy)
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
\portable~kPLN

\item inkjet drukarka atramentowa/skaner/fotokopiarka
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
(np. inkjet PSC 750 kosztuje 900PLN;
odzyskane pojemniki na tusze kosztują około
35~PLN B/W, 50~PLN kolorowe) 1~kPLN

\item drukarka laserowa/skaner/fotokopiarka
 + 3 letnie ubezpieczenie przed kradzieżą itd
7~kPLN

\end{list}

Razem: \equip~PLN

\smallskip


\begin{flushleft}
{\em 3) Uzasadnienie wysoko\'sci planowanych
innych kosztów realizacji projektu (wymieni\'c rodzaj
kosztów, wysoko\'s\'c oraz ich powiązanie z planem zada\'n projektu).}
\end{flushleft}

Koszta te odnoszą się do planu projektu w tym sensie iz, projekt jest
konkurującym z innymi miedzynarodowymi, programem tak więc: (1) potrzebni
są
zagraniczni konsultanci dla zapewnienia wglądu do teoretycznych i
doświadczalnych strategii, dotyczących sposobów dzięki którym RLAGN i gromady
galaktyk mogą być używane jako obiekty soczewkowane topologicznie, jak
również (2) potrzebujemy mieć możliwość prezentacji naszych wyników na
miedzynarodowych konferencjach i konsultacji ze swiatowymi ekspertami w ich
własnych placowkach badawczych.

\smallskip

(1) Środowisko naukwe, dla projektu konkurującego z innymi tego typu
projektami na świecie, wymaga konsultacji ze światowymi ekspertami w
okresie od 1 tygodnia do kilku miesięcy. Trzech ludzi, każdy po jednym
miesiącu i czterech ludzi każdy po jednym tygodniu, w ciagu jednego roku,
daje w sumie 12 osobo-miesiecy w okresie 3 lat trwania projektu.

Koszt 5100 PLN/miesiąc na zagranicznych konsultantów z dziedziny
kosmologii daje razem: 61200 PLN.


\smallskip

(2) W celu prezentacji naszych wyników na konferencjach i innych spotkaniach
naukowych, uczestnictwo na dwóch międzynarodowych konferencjach na
cząstkową osobe na rok byłoby zgodne z światowymi standardami

Pojedyncza konferencja: międzynarodowy (Europa, Stany Zjednoczone) typowy
przejazd pociągiem klasy drugiej (lub lot samolotem) w Europie, lub podróż
samolotem do USA średnio wynosi 2000 PLN; miedzykontynentalny lot (economy
class) (Indie/Japonia/Australia)
nie przekracza 10000 PLN; tak więc średnio 3.5
kPLN jest bezpiecznym kompromisem. Tygodniowe zakwaterowanie i dniówka w
Europie/USA/Japoni/Australii (2kPLN) + oplaty rejesracyjne (1 kPLN)
$\Rightarrow$ 14000
kPLN. Tak więc
dwie konferencje rocznie dla wszystkich osób znajdują się w zalecanych
granicach wydatkow.

Dwie konferencje rocznie na efektywną osobę, oraz 3.67 efektywnej osoby w
okresie trzech lat daje:

Razem: 154140 PLN


\smallskip

W celu zwiększenia przejżystości i odpowiedzialności,
zyskania elastyczność,
wszyscy członkowie komisji są mile widziani w naszej archiwizowanej
publicznie dostepnej liscie dyskusyjnej, ze wszystkimi naukowo
przydatnymi komentarzami, sugestiami lub/i krytyką: \\
\url{http://www.astro.uni.torun.pl/sympa/cosmo-torun}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\textbf{H. O\'SWIADCZENIA I PODPISY}
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
1. O\'swiadczam, \.ze zapozna\l{}em się z wnioskiem o
finansowanie projektu badawczego pt.:
{\bf Poszukiwanie soczewkowania topologicznego
wśród aktywnych radiogalaktyk (AGNs) i gromad galaktyk
(Search for Topological Lensing
of Radio-Loud Active Galactic Nuclei and Galaxy
Clusters)}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
2. W przypadku przyjęcia projektu badawczego do finansowania
jednostka zobowiązuje się do:
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
	- w\l{}ączenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki,
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
	- udostępnienia lokalu, aparatury i obs\l{}ugi administracyjno-finansowej,
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
- zatrudnienia pracowników niezbędnych do realizacji
projektu, zgodnie z wnioskiem, na podstawie
      umowy o pracę, umowy o dzie\l{}o lub umowy zlecenia,
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
- sprawowania nadzoru nad prawid\l{}owo\'scią
wydatkowania \'srodków finansowych przeznaczonych
na realizację projektu, a w przypadku stwierdzenia
nieprawid\l{}owo\'sci - do niezw\l{}ocznego powiadomienia Komitetu.
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
3. O\'swiadczam, \.ze jednostka nie mo\.ze zapewni\'c
dostępu do urządze\'n wymienionych w wykazie aparatury w
dziale G ust. 2 pkt 2.
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
4.	O\'swiadczam, \.ze wniosek nie obejmuje
do\'swiadcze\'n na ludziach lub zwierzętach $^{\mathrm{2)}}$.
% \sout comes from \usepackage{ulem}
\sout{Do wniosku do\l{}ączono zgodę w\l{}a\'sciwej komisji etycznej
na przeprowadzenie do\'swiadcze\'n na zwierzętach
lub na przeprowadzenie innych bada\'n objętych w\l{}a\'sciwo\'scią
komisji.} $^{\mathrm{2)}}$
\end{flushleft}

\begin{flushleft}
5. O\'swiadczam, \.ze zgodnie z moją wiedzą przygotowany wniosek o
finansowanie projektu badawczego nie narusza praw osób trzecich.
\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
$^{\mathrm{2) }}$Niepotrzebna skre\'sli\'c.
\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
Wniosek sporządzono w dniu
\end{flushleft}

\datepolski

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\begin{flushleft}
\begin{tabular}{cccc}
 {\em Pieczęć jednostki}
 & Kierownik jednostki &  Kwestor & Kierownik projektu \\

 & Prorektor ds Nauki i Wsp\'o\l{}pracy\\
 & z Zagranic\c{a}  \\
 & prof dr. hab. Marek Zaidlewicz & mgr Henryk Heldt &
dr Boudewijn Roukema \\
\\
\\
\\
& podpis i pieczęć			&	podpis i pieczęć &
podpis
\end{tabular}

\end{flushleft}


\begin{center}

\end{center}

\setlength{\oddsidemargin}{0.472222in-1in}
\setlength{\textwidth}{\paperwidth - 0.472222in-0.472222in}
\begin{center}

\end{center}

\begin{flushleft}

\end{flushleft}

\end{document}

 Więcej informacji o liście Cosmo-torun