<< CosmoPlMeeting2006


Cosmo-pl Meeting 2006 Pre-Announcement

COSMO-PL MEETING 2006 PRE-ANNOUNCEMENT

(po polsku niższej)

(en) Dear colleagues,

This is a PRE-announcement for a small meeting at the Toruń Centre for Astronomy, UMK, in May 2006, for people interested in cosmology research in Poland, including international colleagues and particle physicists are welcome to participate. If non-Polish speaking colleagues are present, then the use of English will be recommended.

The present proposal is for a two-day meeting Friday+Saturday to minimise interference with teaching requirements, while not using the whole weekend.

There are two possible dates, at which we have confirmed participation cosmologists from Szczecin, Kraków and Toruń, so the selection of dates probably depends mainly on responses from Warsaw cosmologists, since the primary aim of the meeting is for different groups of cosmologists in Poland to better know what each other are doing and maybe even collaborate together. smile

Please (especially Warsaw cosmologists who wish to attend) state on which of these weekends you CANNOT attend:
  • Fri-Sat 12-13.05.2006
  • Fri-Sat 19-20.05.2006

Please either

The decision on the dates will take place by rough consensus on the cosmo-spotka publicly archived mailing list: http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka

Regards Local Organising Committee cosmo-spotka at cosmo torun pl (publicly archived mailing list) http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006

(pl) Szanowne kolegami,

Jest to przed-ogłoszenie małego spotkanie w Centrum Astronomii UMK, w maju br., dla osób interesowane w badanie kosmologicznym w Polsce, z serdecznym zaproszenie do kolegów międzynarodowych oraz fizyków cząstki. Jeśli będą obecne kolegi nie znają po polsku, będzie polecane użycie po angielski.

Propozycja aktualna jest dla spotkanie dwóch dni piątek+sobota, aby minimizować konflikty z zajęciami, ale bez użycie całego weekendu.

Dwie daty są możliwe, na czymś mamy potwierdzenie uczestnictwa kosmologów od Szczecinu, Krakowa i Toruniu, wtedy wybór daty chyba należy głownie od odpowiedzi od kosmologów warszawskich, ponieważ głowny cel spotkanie jest, że rozmaite grupy kosmologów w Polsce będą lepiej znać co robi innych i ewentualnie nawet współpracować. smile

Proszę (i szczególnie kosmologów warszawskich, który chcą uczestniczyć), mów na jakiś daty NIE MOŻESZ uczestniczyć:

  • piąt-sob 12-13.05.2006
  • piąt-sob 19-20.05.2006

Proszę

Decyzja o daty będzie podejmowane przez konsensu w przybliżeniu na publicznie archizowanym liście cosmo-spotka: http://cosmo.torun.pl/mailman/listinfo/cosmo-spotka

Pozdrawiam serdecznie Local Organising Committee cosmo-spotka at cosmo torun pl (publicly archived mailing list) http://cosmo.torun.pl/cgi-bin/twiki/view/Cosmo/CosmoPlMeeting2006
Edit | Attach | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 21 Mar 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback