<< WebHome


Oferta na rok a k a d e m i c k i 2 0 1 1 / 2 0 1 2 - Wyklad ogolnouniwersytecki - informacja

Wydzial oferujacy wyklad:

 • Wydzial Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Nazwa przedmiotu:

 • Rozmiar Wszechświata

Nazwa przedmiotu w j. angielskim:

 • The Size of the Universe

Kod przedmiotu:

 • 0800-M-SOUV-DY

Tytul/stopien oraz imie i nazwisko wykladowcy:

 • dr hab. Boudewijn Roukema

Semestr (zimowy lub letni):

 • letni

Liczba godzin zajec:

 • 30

Liczba punktow ECTS:

Jezyk wykladowy:

 • angielski

Wymagania wstepne:

 • required: elementary algebra; calculus; three-dimensional Euclidean geometry; Newtonian physics; recommended: basic astronomy; spherical astronomy; extragalactic observational astronomy; differential geometry; special and general relativity

Tresci programowe

 • przestrzeń jako 3-rozmaitości: krzywizna + topologia (space as a 3-manifold: curvature + topology)
 • krzywizna i metryka, rola równań Einsteina-Hilberta w kosmologii wielkiego wybuchu ciepłego (curvature and the metric, the role of the Einstein-Hilbert equations in hot big bang cosmology)
 • współrzędne współporuszające się, czynnik skali, lokalny parametry kosmologiczny, równanie Friedmana, równanie cieczy, równanie przyszpieszenia (comoving coordinates, scale factor, local cosmological parameters, Friedman equation, fluid equation, acceleration equation)
 • wielospójne 3-rozmaitości, domen fundamentalny, przestrzeń widoczna (multiply connected 3-manifold, fundamental domain, apparent space)
 • różne definicji odległość w modelach FLRW (various definitions of distance in FLRW models)
 • różne definicji rozmiar przestrzeni współporuszające się, różnica między promieńiem krzywiznego a rozmiar rozmaitości (various definitions of the size of comoving space, difference between curvature radius and manifold size)
 • podejścia empiryczne 3-wymiarowych (3-dimensional empirical approaches)
 • podejścia empiryczne 2-wymiarowych: zasada okręg zidentyfikowane, kosmiczne promieniowanie tła (2-dimensional empirical approaches: identified circles principle, cosmic microwave backround)
 • projekt badawczy aktualny (ongoing research project)

Efekty ksztalcenia

"(wiedza, umiejetnosci, kompetencje spoleczne)"
 • knowledge: geometrical, topological, physical, algebraic and numerical familiarity with the present state of empirical knowledge about the whole of the observable Universe and common definitions of the size of the Universe
 • knowledge: awareness of the role of open access to scientific empirical data and theoretical tools and FLOSS software for scientific analysis in modern scientific research (FLOSS: free/libre/open source software)
 • skills: the ability to make elementary geometrical calculations for the main cosmological distance definitions (4 points in exam)
 • social skills: experience in subjecting one's learning to potentially intensive peer review (1 point in exam)

Wykaz literatury podstawowej i uzupelniajacej

podstawowa

uzupelniajaca

Warunki i forma zaliczenia:

 • The exam consists of four points from html/latex/WIMS exercises which test the student using questions randomly chosen from an N-dimensional parameter space of questions where N varies from about 8 to 18, and one creative point offering the student the chance to subject his/her learning to potentially intensive peer review.

Maksymalna liczba studentow:

 • 10
Edit | Attach | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 20 May 2011, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback