You are here: Foswiki>Cosmo Web>StudiumPodyplomowe (revision 1)EditAttach
<< WebHome


Proszę popraw!

jaki oprogramowania są potrzebne dla studium podyplomowe?

Przetwarzanie sygnałów pomiarowych w zastosowaniach przemysłowych

studdip1.pdf
 • nie-wolne matlab - http://www.octave.org
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!

Metrologia wspomagana komputerowo

studdip2.pdf
 • GUM - w administracji rządowej
 • assistant - ?
 • nie-wolne statistica, anova/manova - wolne: R (R project) - http://www.r-project.org/
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!
 • nie-wolne matlab - wolne: octave - http://www.octave.org
  • dostępny i potrzebny w nie-wolnym programie, i nie dostępny w wolnym programie:
   • proszę napisz!
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
studdip1.pdfpdf studdip1.pdf manage 42.6 K 16 Jan 2007 - 15:58 BoudRoukema  
studdip2.pdfpdf studdip2.pdf manage 41.2 K 16 Jan 2007 - 15:59 BoudRoukema  
Edit | Attach | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 16 Jan 2007, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback