To Do

  • dostęp od głównej strony http://cosmo.torun.pl/wims
  • dostęp bez hasła
  • ile pliki potrzeba dla tłumaczenie ogólnych do (pl)?
  • więcej treści kosmo żeby jest wystarczy motywać sensownej dyskusji o wartości metody
  • numery wersji np V0.1.0 na feuilles/worksheets
  • jak dać łatwy dostęp do źródła?

wims - wersja online

geometria podstawowa - V0.1.0

This topic: Cosmo > WebPreferences > WebHome > CosmoTeaching20102011 > MonographCosmo > WimsDyskusja
Topic revision: revision 1
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback