To Do

  • dostęp od głównej strony http://cosmo.torun.pl/wims
  • dostęp bez hasła
  • ile pliki potrzeba dla tłumaczenie ogólnych do (pl)?
  • więcej treści kosmo żeby jest wystarczy motywać sensownej dyskusji o wartości metody
  • numery wersji np V0.1.0 na feuilles/worksheets
  • jak dać łatwy dostęp do źródła?

wims - wersja online

geometria podstawowa - V0.1.0

Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 28 Apr 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback