<< WebHome


how wims points are calculated - po polsku

see - CosmoTeaching20082009

4.0 punkty zaliczenia na wims - jak jest obliczony

 • Możesz zdobyć aż do 4.0 punkty za ćwiczenia w wims:
  • 0.0 \le \sum_{i=1,4} x_i q_i^{0.3} \le 4.0 gdzie
   • x_i jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
   • q_i jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt q_i jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
  • równowalna sposoba liczyć:
   • home
    • My scores
     • Global average: ile over 4. Tutaj, ile jest ile punkty masz razem
 • Natomiast możesz zdobyć dodatkowo "1 wolny punkt" - szczegółów wykonania są określone przez studenta na twiki, i ewentualnie krytykowane przez kolegów i/lub wprowadzający zajęcia, jak w środowisce naukowców i GNU/linuksa ogólnie
 • zrobienie ćwiczeń w wims można wykonać do końca semestru

-- BoudRoukema - 04 Dec 2008
Edit | Attach | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r1 - 05 Dec 2008, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback