Dlaczego Twoje adres mejla jest automatyczne pisany jak ktos at poddomen.domen.cos zamiast ktos@poddomen.domen.cos ?

Jest trochę bezpieczeństwo przeciwko spider lub WikipediaPl:Bot lub Wikipedia:Web_crawler, który automatycznie szuka adresy na stron www i może łatwie dodawać Twoj adres na katalog. Po Twoj adres już jest w katalogie, jest prawie niemożliwie usun±ć.

Czy nie boisz się od WikipediaPl:Spam, jest Twoj wybór.
Topic revision: r2 - 23 Apr 2004, PaulinaOster
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback