Moje propozycje na zaliczenie CwPiwnicach :

  • Na początek program służący do obliczania całki dowolnej funkcji, wykorzystujący metodę numeryczną zwaną metodą trapezów:

Program CalkaTrapez

  • Program różniczkujący numerycznie zadaną funkcję

Program RozniczkaFunkcji

  • Program znajdujący miejsca zerowe funkcji metodą stycznej ( Newtona-Raphsona )

Program MetodaStycznej

  • Program wykonujący mnożenie macierzy przez wektor

Program MacierzWektor

  • Program wczytujący z pliku 2 kolumny liczb i wpisujący do innego pliku owe kolumny i ich sumę

Program OperacjaPlik


W ramach pracowni MMA - MathMethods mam zamiar zrealizowac nastepujace cele:

  • Poznac i nauczyc sie podstaw octave i napisac 2 programy w tym jezyku:

Program PrecesjaM - ZROBIONE ! smile

Program TransformacjeUkladow - ZROBIONE ! smile

  • Stworzyc nowe wpisy do Wikipedii ( o ksiezycach Jowisza i nie tylko ):

Io, Europa, Callisto, Ganimedes, Ekscentryczność - ZROBIONE ! smile


Topic revision: r14 - 12 Dec 2007, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback