Program liczy współrzędne w układzie równikowym II na zadaną epokę ( dokładną datę ) uwzględniając wpływ precesji. Nutacja została pominięta ( tzn. otrzymane współrzędne są współrzędnymi średnimi ). Program zapyta o datę (dzień, miesiąc,rok) oraz o współrzędne obiektu w epoce standardowej. Epoka standardowa dla programu to epoka J2000.0 .


#include<stdio.h>
#include<math.h>

#define K1 0.01118086019
#define K2 0.000001464331242
#define K3 0.0000000872664626
#define Z1 0.01118086019
#define Z2 0.000005307546255
#define Z3 0.00000000872664626
#define T1 0.00971717297
#define T2 -0.0000002059488517
#define T3 -0.00000001919862177
#define EPOKA0 2000.0
/*program obliczajacy wspolrzedne rownikowe II na zadana epoke*/

main()
{
 double ksi,z,teta,t,epoka,a,b,c;
 double p[3][3];
 double r0[3],r[3]; 
 double rec0[3],dec0[3],rec[3],dec[3];
 double rect0,decl0,rect,decl;
 int i,j,dni;
 int data[3];
 int miesiace[2][13]={
  {0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},
  {0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}
 };
 
 printf("podaj date (dzien, miesiac, rok) ");
 scanf("%d",&data[0]);
 scanf("%d",&data[1]);
 scanf("%d",&data[2]);
 
 dni=0;
 
 for (i=1; i<data[1]; ++i)  {
  if (data[2]%4==0)
   dni=dni+miesiace[1][i];
  else
   dni=dni+miesiace[0][i];
  }
    
 dni=dni+data[0];
 epoka=data[2]+dni/365.25;
 t=(data[2]-EPOKA0)/100+dni/36525;
 
 /*katy precesji*/
 
 ksi=K1*t+K2*t*t+K3*t*t*t;
 z=Z1*t+Z2*t*t+Z3*t*t*t;
 teta=T1*t+T2*t*t+T3*t*t*t;
 
 /*macierz precesji*/
 
 p[0][0]=cos(z)*cos(teta)*cos(ksi)-sin(z)*sin(ksi);
 p[0][1]=-cos(z)*cos(teta)*sin(ksi)-sin(z)*cos(ksi);
 p[0][2]=-cos(z)*sin(teta);
 p[1][0]=sin(z)*cos(teta)*cos(ksi)+cos(z)*sin(ksi);
 p[1][1]=-sin(z)*cos(teta)*sin(ksi)+cos(z)*cos(ksi);
 p[1][2]=-sin(z)*sin(teta);
 p[2][0]=sin(teta)*cos(ksi);
 p[2][1]=-sin(teta)*sin(ksi);
 p[2][2]=cos(teta);
 
 printf("macierz precesji:\n");
 
 for (i=0; i<=2; ++i) {
  for (j=0; j<=2; ++j) 
   printf("%18.13f",p[i][j]);
  printf("\n");
 }
 
 /*wspolrzedne na epoke 0*/
 
 printf("podaj wspolrzedne w epoce 0 (rektascencje i deklinacje)\n");
 printf("rektascencja: h, m, s \n");
 for (i=0; i<=2; ++i)
  scanf("%lf",&rec0[i]);
 printf("deklinacja: st ' \" \n");
 for (i=0; i<=2; ++i)
  scanf("%lf",&dec0[i]);
 
 rect0=rec0[0]+rec0[1]/60+rec0[2]/3600;
 rect0=rect0*15;
 rect0=rect0*M_PI/180;
 
 decl0=dec0[0]+dec0[1]/60+dec0[2]/3600;
 decl0=decl0*M_PI/180;
 
 /*wektor kierunku na epoke 0*/
 
 r0[0]=cos(decl0)*cos(rect0);
 r0[1]=cos(decl0)*sin(rect0);
 r0[2]=sin(decl0);
 
 /*wektor kierunku na zadana epoke*/
 
 r[0]=p[0][0]*r0[0]+p[0][1]*r0[1]+p[0][2]*r0[2];
 r[1]=p[1][0]*r0[0]+p[1][1]*r0[1]+p[1][2]*r0[2];
 r[2]=p[2][0]*r0[0]+p[2][1]*r0[1]+p[2][2]*r0[2];
  
 /*wspolrzedne na zadana epoke*/
 
 decl=asin(r[2]);
 if ((decl==(M_PI/2)) || (decl==(-M_PI/2)))
  rect=0.0;
 else  {
  rect=acos(r[0]/cos(decl));
  if ((r[1]/cos(decl))<0)
   rect=2*M_PI-rect;
  }
 
 decl=decl*180/M_PI;
 rect=rect*180/M_PI/15;
 while (rect>24)
  rect=rect-24;
 while (rect<0)
  rect=rect+24;
 
 dec[0]=floor(decl);
 dec[1]=60*(decl-dec[0]);
 dec[2]=60*(dec[1]-floor(dec[1]));
 dec[1]=floor(dec[1]);
 
 rec[0]=floor(rect);
 rec[1]=60*(rect-rec[0]);
 rec[2]=60*(rec[1]-floor(rec[1]));
 rec[1]=floor(rec[1]);
 
 printf("wspolrzedne na epoke %6.1f wynosza:\n",epoka);
 printf("rektascencja :\n");
 printf("%5.0f h %5.0f m %7.2f s\n",rec[0],rec[1],rec[2]);
 printf("deklinacja : \n");
 printf("%5.0f st %5.0f ' %7.2f \"\n",dec[0],dec[1],dec[2]);
 
 return 0;
}

-- CezaryMigaszewski - 11 May 2004

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
precesja.outout precesja.out manage 16.5 K 14 May 2004 - 15:11 CezaryMigaszewski Plik wykonywalny programu precesja
Topic revision: r2 - 14 May 2004, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback