opis: program zapisuje do pliku z danymi punkty z krzywej opisanej przez wzor o okreslonej liczbie parametrow, o ktore program zapyta.


#include<stdio.h>
#include<math.h>

#define KROK 0.001
#define FIMAX 100


float potega(float a, float b);

main()
{
 float a,b,c1,c2,c3,d,fi,r,x,y,pom1,pom2,pom3;
 FILE *plik;
 char *nazwa;
 
 nazwa="rysunek.dat";
 plik=fopen(nazwa,"w");
 
 printf("podaj parametry superwzoru\n");
 printf("a= ");
 scanf("%f",&a);
 printf("b= ");
 scanf("%f",&b);
 printf("c1= ");
 scanf("%f",&c1);
 printf("c2= ");
 scanf("%f",&c2);
 printf("c3= ");
 scanf("%f",&c3);
 printf("d= ");
 scanf("%f",&d);
 
 for (fi=0; fi<=FIMAX; fi=fi+KROK)
 {
 pom1=fabs(1/a*cos(d*fi/4));
 pom2=fabs(1/b*sin(d*fi/4));
 pom3=potega(pom1,c2)+potega(pom2,c3);
 r=1*potega(pom3,(-1/c1));          /*tu mozesz wstawic zamiast 1 inna funkcje*/
 x=r*cos(fi);
 y=r*sin(fi);
 fprintf(plik,"%10.5f%10.5f\n",x,y);
 }
 
 fclose(plik);
 
 return 0;
}
 
float potega(float a,float b)
{
 float c;
 
 c=exp(b*log(a));
 
 return c;
} 


-- AgnieszkaB - 09 Mar 2005
Topic revision: r1 - 09 Mar 2005, AgnieszkaB
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback