You are here: Foswiki>Main Web>TWikiUsers>RoWia>SyntezaLekkichPierwiastkow (revision 2)EditAttach
Jednym z sukcesów teorii Wielkiego Wybuchu jest to, iż dobrze ona tłumaczy obserwowane obfitości pierwiastków we Wszechświecie. Mianowicie kiedyś sądzono że wszystkie gwiazdy pierwotnie były zbudowane z wodoru, a inne cięższe pierwiastki tworzyły się w nich na zasadzie reakcji jądrowych. Dziś jednak wiemy że procesy takie byłyby mało efektywne. Pierwiastki takie jak D, ^3He, Li, ^4He nie mogły powstać w ten sposób. I tutaj pojawia się nukleosynteza jako odpowiedź na pytanie o obfitość pierwiastków we Wszechświecie.

W czasie ekspansji Wszechświat zwiększał swoje rozmiary, malała gęstość i spadała energia kinetyczna cząsteczek. Gdy osiągnęła ona poziom około 3 MeV (odpowiadało by to temperaturze około 3 \cdot 10^{10} K i czasowi istnienia Wszechświata około \frac{3}{10} s), z powodu spadku energii cząsteczek poniżej wspomnianej wartości, nastąpiło wtedy zerwanie kontaktu między \nu (neutrinami) a materią. Przed tym wydarzeniem neutrina, materia (tu rozważamy elektrony e) i \gamma (fotony) były w stanie równowagi, ich temperatury były sobie równe:

T_e=T_\gamma=T_\nu (1)

w takich równowagowych warunkach zachodziły reakcje anihilacji i kreacji:

\nu_e + \widetilde{\nu_e} \rightleftharpoons e^+ + e^- (2)

\gamma + \gamma \rightleftharpoons e^+ + e^- (3)

Jako że istnieją trzy rodziny neutrin \mathscr{N}_\nu = 3 (e elektronowa, \mu mionowa i \tau taonowa) do relacji tych należy dodać:

\nu_\mu + \widetilde{\nu_\mu} \rightleftharpoons \mu^+ + \mu^- (4)

\nu_\tau + \widetilde{\nu_\tau} \rightleftharpoons \tau^+ + \tau^- (5)

\gamma + \gamma \rightleftharpoons \mu^+ + \mu^- (6)

\gamma + \gamma \rightleftharpoons \tau^+ + \tau^- (7)

Po spadku energii poniżej wspomnianego poziomu reakcja którą opisuje wzór (2) przestaje praktyczne zachodzić lecz relacja (1) zachowuje swą ważność z uwagi na to, że temperatury te zależą od tempa ekspansji Wszechświata. Chwila w której następuje zerwanie kontaktu między neutrinami a materią uznaje się za moment powstania {\it{TLA \ NEUTRINOWEGO}}, jest to zjawisko podobne do powstania {\it{CMB}}

Ekspansja Wszechświata jest silnym czynnikiem przeszkadzającym w kontaktach między cząstkami, im jej tempo jest większe, tym szybciej następuje zerwanie kontaktu między nimi. Do czasu gdy spełnione jest kryterium na równowagowy przebieg poszczególnego procesu, czyli:

\Gamma_X(z) > \Gamma_H(z) (8)

\Gamma_H \equiv \frac{1}{t_H} (9)

gdzie:

z - redshift

t_H - dynamiczny wiek Wszechświata

cząstki mogą się swobodnie kontaktować i ustala się stan równowagi, lecz gdy to kryterium przestanie być spełniane warunki panujące w ośrodku ulegną zamrożeniu, jak to ma miejsce w przypadku neutronów i protonów. Czas połowicznego rozpadu dla protonów i neutronów wynosi odpowiednio:

p: \qquad \tau_{\frac{1}{2}} \gg t_0 (10)

n: \quad \tau_{\frac{1}{2}} \approx 889 s (11)

gdzie:

t_0 - wiek Wszechświata (\approx 1,4 \cdot 10^9 lat) dla stałej Hubble'a równej 72 \frac{km}{s \cdot Mpc}

wynika z tego że po pewnym czasie, na skutek rozpadu \beta (relacja (13) strzałka "\rightarrow" ) liczba protonów staje się większa od liczby neutronów. Tak w istocie się dzieje. Do czasu gdy:

E_K \gg 1MeV (12)

tempo kreacji neutronów równa się tempu rozpadu \beta czyli \Gamma_{pn} = \Gamma_{np}, lecz gdy energia kinetyczna cząstek spada do poziomu 1 MeV (T = 10^{10} K, t = 2s), moment ten przypada na koniec {\it{ERY \ LEPTONOWEJ}}, i tempo ekspansji Wszechświata przewyższy tempo kreacji neutronów \Gamma_{pn} < \Gamma_H przestanie być spełnione kryterium na równowagowy przebieg procesu więc \Gamma_{pn} < \Gamma_{np}.

n \rightleftharpoons p + e^- + \widetilde{\nu_e} (13)

n + e^+ \rightleftharpoons p + \widetilde{\nu_e} (14)

n + \nu_e \rightleftharpoons p + e^- (15)

Jest to moment w którym neutrony i protony po raz ostatni mogły oddziaływać ze sobą w sposób równowagowy. Stosunek ich ilości wynosi:

\frac{n_n}{n_p} = \cases{(\frac{m_n}{m_p})^{\frac{3}{2}} = 1 \qquad ;\ E_K \gg 1MeV \cr 0 \qquad \qquad \qquad ;\ E_K \rightarrow O (16)

Z tej zależności wyraźnie widać że liczba neutronów dąży do zera, w wyniku czego może okazać się że ostatecznie we Wszechświecie pozostaną same protony. Aby tego uniknąć zanim wszystkie neutrony ulegną rozpadowi należy je związać w jądra pierwiastków, tutaj jako ratunek dla neutronów pojawia nukleosynteza. W rzeczywistości stosunki obfitości dla końca ery leptonowej i początku nuleosyntezy ustalają się odpowiednio na poziomach: \frac{n_n}{n_n + n_p} = 0,22 \quad \frac{n_n}{n_n + n_p} = 0,123. W chwili gdy energia spadnie do 0,5 MeV (T = 6 \cdot 10^{9} K, t = kilka sekund) z uwagi na to, że E_K < m_ec^2, czyli energia kinetyczna elektronów spadnie poniżej energii spoczynkowej następuje zerwanie równowagi pomiędzy kreacją (relacja (18)) a anihilacją (relacja (17)) par e^- \ e^+ (elektron - pozyton).

e^- + e^+ \rightarrow \gamma +\gamma (17)

\gamma +\gamma \rightarrow e^- + e^+ (18)

Od tej chwili kreacja praktycznie przestaje mieć znaczenie. Do ogromu fotonów, na jeden barion (proton, neutron) przypada ich około miliard, dochodzą kolejne powstałe z anihilacji elektronów i pozytonów. Relacja (1) przestaje być słuszna. Od tej chwili T_\nu < T_\gamma. Od teraz zachodzić będzie relacja:

T_\nu =\Big(\frac{4}{11}\Bigr)^{\frac{1}{3}} T_\gamma (19)

co w chwili obecnej daje T_{\gamma , 0} =2,728 K oraz T_{\nu , 0} = 1,95 K.

Dalszy bieg wydarzeń jest następujący. Proces nukleosyntezy zacznie się gdy energia protonów i neutronów spadnie do poziomu energii wiązania deuteru, która wynosi 2,22 MeV. W rzeczywistości z uwagi na dużą liczbę fotonów, których widmo promieniowania ma charakter plankowski, poziom ten należy obniżyć do wartości około 0,07 MeV. Wynika to z tego że wysokoenergetycznych fotonów jest wystarczająco dużo by rozbić jądro deuteru. Opisuje to wzór określający wystarczającą temperaturę potrzebną do rozbicia danego wiązania:

T = \frac{T_W}{-\ln \eta} (20)

gdzie:

\eta - stosunek liczby barionów do fotonów \eta = \frac{n_b}{n_\gamma } jest to wartość stała w trakcie ekspansji Wszechświata i wynosi 5 \cdot 10^{-10} T_W - temperatura wiązania (można ją zamiennie stosować z energią, gdyż E \approx kT, k - stała Boltzmanna k = 1,380651 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K})

Gdy energia cząstek osiągnie wspomnianą wartość rozpocznie się proces {\it{NUKLEOSYNTEZY}} (E_K = 0,07 MeV, T = 10^9 K, t = 100 s). Jej główne łańcuchy to:

n + p \rightarrow D +\gamma (21)

D + D \rightarrow \cases{^3He + n \cr \quad T + p (22)

n + D \ \rightarrow \ \quad T + \gamma (23)

p + D \ \rightarrow \ ^3He + \gamma (24)

p + T \ \rightarrow \ ^4He + \gamma (25)

D + T \ \rightarrow \ ^4He + n (26)

D + \ ^3He \ \rightarrow \ ^4He + p (27)

n + \ ^3He \rightarrow \cases{\quad T + p \cr ^4He + \gamma (28)

^3He \ + \ ^3He \ \rightarrow \ ^4He + 2p (29)

gdzie:

D - deuter D = \ ^2H = p + n

T - tryt T = \ ^3H = p + n + n

oraz pierwiastki śladowe:

^4He \ + T \ \rightarrow \ ^7Li + n (30)

^4He \ + \ ^3He \ \rightarrow \ ^7Be + \gamma (31)

Nukleosynteza praktycznie kończy się na ^4He jako głównym produkcie {\it{BBN}}, hel tworzy większość neutronów i odpowiadająca im liczba protonów. Proces (relacja (21)) jest swoistym wąskim gardłem z uwagi na to że deuter szybko ulega zniszczeniu. Reszta materii to H czyli pojedyncze protony. Wynik nukleosyntezy przedstawia się następująco:

X_4 = \frac{n(^4He)}{n(H)} \approx \frac{1}{12} (32)

Y_4 = 2 \cdot \frac{n_n}{n_n + n_p} = 0,246 \pm 0,0014 (33)

\frac{D}{H} = (3,4 \pm 0,5) \cdot 10^{5} (34)

\frac{^7Li}{H} = (3,5 \pm 1) \cdot 10^{-10} (35)

gdzie:

X_4 - ilościowa obfitość ^4He w stosunku do H (czyli liczby protonów)

Y_4 - masowa obfitość ^4He w stosunku do H

Wynika stąd że H oraz ^4He dominują we Wszechświecie. Nukleosynteza zostaje przerwana gdy energie cząstek stają się zbyt małe by pokonać barierę potencjału. Dzieje się to gdy (E = 0,03 MeV, T = 3 \cdot 10 ^8 K, t \approx 1000 s). Wtedy to wzajemne stosunki obfitości pierwiastków zostają zamrożone, zmniejsza się tylko liczba ocalałych neutronów n skutek rozpadu \beta. Obfitość D i ^3He w stosunku do H zależą od \eta czyli w praktyce od \Omega_b, czyli bezwymiarowej gęstości barionów.

\Omega_b = \frac{\rho_b}{\rho_{kryt}} (36)

\rho_{kryt}= \frac{3 H^2}{8 \Pi G} (37)

gdzie:

\rho_{kryt} - gęstość wszystkich składników Wszechświata (relatywistycznych i nierelatywistycznych), wyliczona z 1 równania Friedmanna przy założeniu że krzywizna Wszechświata wynosi 0. Jest to parametr określający jego kształt

Na chwilę obecną h = 0,72 \pm 0,07 wygląda to następująco:

h = \frac{H_0}{100 \frac{km}{s \cdot Mpc}} (38)

\rho_{kryt,0} = 0,97 \cdot 10^{-29} \frac{g}{cm^3} (39)

\rho_{m,0} = 3 \cdot 10^{-30} \frac{g}{cm^3} = \frac{3}{10} \rho_{kryt,0} (40)

\rho_{r,0} = 4,4 \cdot 10^{-34} \frac{g}{cm^3} (41)

\rho_{b,0} = (3,6 \pm 0,4) \cdot 10^{-31} \frac{g}{cm^3} \approx \frac{1}{10} \rho_{m,0} (42)

Potwierdzają to obserwacje obfitości deuteru za pomocą absorpcji światła kwazarów w trakcie jego przechodzenia przez obłoki pierwotnego gazu. Mamy stąd:

0,016 \leq \Omega _b h^2 \leq 0,024 (43)

Na obfitości pierwiastków mają wpływ tylko dwa parametry:

- Liczba rodzin neutrin, zwiększenie ich ilości spowodowało by szybszą ekspansję Wszechświata a przez co wpłynęło by na inne stosunki ilościowe pierwiastków, do czasu nukleosyntezy zachowało by się więcej neutronów przez co powstało by więcej ^4He - Podobny wpływ ma zwiększenie gęstości materii barionowej.

Zgodność z obserwacjami uzyskuje się gdy \mathscr{N}_\nu = 3, zaś mierzona obfitość litu 7 skłania nas do uznania że \Omega_b h^2 = 0,019 \pm 0,002, co przy wcześniej zadanym h daje \Omega _b \approx 0,03, a więc 90\% - czyli resztę materii stanowi tzw. Ciemna materia, której obecność postuluje się badając krzywe rotacji galaktyk.

-- RoWia - 26 Feb 2004
Error during latex2img:
ERROR: problems during latex
INPUT:
\documentclass[fleqn,12pt]{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[normal]{xcolor}
\setlength{\mathindent}{0cm}
\definecolor{teal}{rgb}{0,0.5,0.5}
\definecolor{navy}{rgb}{0,0,0.5}
\definecolor{aqua}{rgb}{0,1,1}
\definecolor{lime}{rgb}{0,1,0}
\definecolor{maroon}{rgb}{0.5,0,0}
\definecolor{silver}{gray}{0.75}
\usepackage{latexsym}
\begin{document}
\pagestyle{empty}
\pagecolor{white}
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle D = \ ^2H = p + n\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \approx 1,4 \cdot 10^9 lat\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle z\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \Omega _b \approx 0,03\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \rho_{kryt}\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle Y_4\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle T = \ ^3H = p + n + n\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle h\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle t_H\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle 90\%\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle T\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \Omega_b h^2 = 0,019 \pm 0,002\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle t_0\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \tau\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle 72 \frac{km}{s \cdot Mpc}\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \mathscr{N}_\nu = 3\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle \mu\end{math}
}
\clearpage
{
\color{black}
\begin{math}\displaystyle X_4\end{math}
}
\clearpage
\end{document}
STDERR:
This is pdfTeX, Version 3.14159265-2.6-1.40.17 (TeX Live 2016/Debian) (preloaded format=latex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(/tmp/ezaXu8o79V/7o0hxP157b
LaTeX2e <2017/01/01> patch level 3
Babel <3.9r> and hyphenation patterns for 30 language(s) loaded.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2014/09/29 v1.4h Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fleqn.clo)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xcolor/xcolor.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-cfg/color.cfg)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/graphics-def/dvips.def))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/latexsym.sty)
No file 7o0hxP157b.aux.
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/ulasy.fd) [1] [2] [3] [4]
[5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
! Undefined control sequence.
l.92 \begin{math}\displaystyle \mathscr
                    {N}_\nu = 3\end{math}
[16] [17] [18] (./7o0hxP157b.aux) )
(see the transcript file for additional information)
Output written on 7o0hxP157b.dvi (18 pages, 4472 bytes).
Transcript written on 7o0hxP157b.log.
Edit | Attach | Print version | History: r6 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | View wiki text | Edit WikiText | More topic actions...
Topic revision: r2 - 04 Mar 2004, RoWia
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback