<< WebHome


Istnienie galaktyki i Nagroda Nobla w Fizyki z 2011r.

Propozycja: "Czy można dostać nobla za odkrycie (nie-)istnienia Ziemi?"

-- BoudRoukema - 30 Nov 2012

This topic: Cosmo > FestiwalNaukiOld > FestiwalNauki2013 > FestiwalNauki2013Tytul
Topic revision: 30 Nov 2012, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback