Program sluzy do symulowania danych pomiarowych predkosci radialnych gwiazdy powodowanych obecnoscia krazacych wokol niej planet. W programie nalezy podac liczbe planet i nazwe pliku wyjsciowego. Mozna rowniez zmieniac czas rozpoczecia ciagu obserwacyjnego i jego dlugosc.


#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>

#define DZIEN  86400     / *liczba sekund w 1 dniu* /
#define N    2       / *liczba planet* / 
#define B    0.0001     / *dokladnosc rozwiazania r-nia Keplera* /
#define LK    25000     / *liczba krokow* /
#define PI    3.1415926536  / *liczba pi* /
#define POMIARY 10       / *mozliwy rozrzut czasu obserwacji* /

float NR(float P, float tau, float t, float e, float b, float pi);

main()
{
 int i,k;
 float h,t,Vr,niu,E;
 float V0,K[N],P[N],e[N],w[N],tau[N];
 FILE *wynik;
 char *nazwa;


 t=400*DZIEN;    /* poczatkowy czas */
 h=0.1*DZIEN;    /* dlugosc kroku */ 

 /*parametry orbitalne - tu dokonujemy zmian */

 V0=-5.5;       /* predkosc srodka masy */
 K[0]=15;       /* ampituda predkosci radialnej wywolana 1. planeta */
 P[0]=1080*DZIEN;   /* okres 1. planety */
 e[0]=0.19;      /* ekscentycznosc orbity 1. planety */ 
 w[0]=81*PI/180;    /* dlugosc perycentrum orbity 1. planety */
 tau[0]=539*DZIEN;   /* czas przejscia przez pericentrum 1. plnety */
 K[1]=6;        /* podobnie dla kolejnych planet */  
 P[1]=10.5262*DZIEN;  /* -- */
 e[1]=0.016;      /* -- */
 w[1]=53*PI/180;    /* -- */ 
 tau[1]=101.4*DZIEN;  /* -- */

 nazwa="HD114729_modelowa.dat";  /* nazwa pliku wyjsciowego */
 wynik=fopen(nazwa,"w");

for (k=1; k<=LK; ++k)
{
 Vr=V0;
 for (i=0; i<=N-1; ++i)
 {
 E=NR(P[i],tau[i],t,e[i],B,PI);
 niu=2*atan(sqrt((1+e[i])/(1-e[i]))*tan(E/2));
 
 Vr=Vr+K[i]*(cos(w[i]+niu)+e[i]*cos(w[i]));
 
 }
 fprintf(wynik,"%10.4f%10.2f%10.2f\n",(t+POMIARY*rand())/DZIEN,Vr+3*rand(),3+rand());
 t=t+h;
}

fclose(wynik);

return 0;
}

/*funkcja obliczajaca E w czasie t metoda Newtona-Raphsona IV rzedu z dokladnoscia b*/

float NR(float P, float tau, float t, float e, float b, float pi)
{
 float MM,EE,f0,f1,f2,f3,d1,d2,d3;
 
 MM=2*pi*(t-tau)/P;
 EE=MM;
 
 f0=EE-e*sin(EE)-MM;
 f1=1-e*cos(EE);
 f2=e*sin(EE);
 f3=e*cos(EE);
 d1=-f0/f1;
 d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
 d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
 
 while ((d3>b) || (d3<-b))
 {
 EE=EE+d3;
 f0=EE-e*sin(EE)-MM;
 f1=1-e*cos(EE);
 f2=e*sin(EE);
 f3=e*cos(EE);
 d1=-f0/f1;
 d2=-f0/(f1+d1*f2/2);
 d3=-f0/(f1+d2*f2/2+d2*d2*f3/6);
 }
 
 return EE;
}

-- CezaryMigaszewski - 05 Mar 2005
Topic revision: r1 - 05 Mar 2005, CezaryMigaszewski
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback