-- TomaszZdravkov - 29 Feb 2004
  • Paradoks Olbreta - również zwany paradoksem fotometrycznym; polega on na tym, że gdy patrzymy w nieskończonym Wszechświecie wypełnionym gwiazdami w dowolnym kierunku, nasz wzrok nieuchronnie padnie na powierzchnię jakiejś gwiazdy. Wówczas całe niebo powinno świecić tak jasno jak powierzchnia Słońca i gwiazd. Dopiero powstanie teorii rozszerzajacego się Wszechświata rozwiązało ten paradoks. Wynika to z tego, że obserwator widzi tylko skończoną liczbę gwiazd, dość rzdko rozsianych w przestrzeni.
Topic revision: r1 - 29 Feb 2004, TomaszZdravkov
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback