Andrew Liddle i kosmologia

TODO: Several links below are obsolete! Update them!

Książka po polsku

,,Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" = "Introduction to modern cosmology"

Krótka i dobra dla rozpoczynać, ale jak większość książki, bez temat geometrii globalnej.

  • może zamawiać przez księgarnia, np w ul. Chełmińska, potrzeba mniej niż tygodniu

Kto czytał

  • Linki wewnętrzne (na Main.) do tej strony: Main.

W bibliotekach

W wydawnictwie

co robi Andrew

inne książki

Topic revision: r6 - 29 Jun 2018, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback