See the four documents below to do with an education vice-minister's comments on evolution a few days ago, and an older more general document. Today is 18 Oct 2006.
  • evo1.ps.gz: (pl) Stanowisko Wydziału Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk

  • evo2.ps.gz: (pl) Prezydium Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN

  • evo3.ps.gz: (pl) Stanowisko Zespołu Reprezentującego 67 Akademii Nauk (Interacademy Panel) i Zarządu Międzynarodowej Rady Nauki (ICSU) w sprawie nauczania ewolucji

  • evo4.pdf: (en) Inter Academy Panel Statement on the Teaching of Evolution
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
evo1.ps.gzgz evo1.ps.gz manage 8.2 K 18 Oct 2006 - 17:26 BoudRoukema  
evo2.ps.gzgz evo2.ps.gz manage 11.0 K 18 Oct 2006 - 17:27 BoudRoukema  
evo3.ps.gzgz evo3.ps.gz manage 10.4 K 18 Oct 2006 - 17:27 BoudRoukema  
evo4.pdfpdf evo4.pdf manage 106.9 K 18 Oct 2006 - 17:30 BoudRoukema  
Topic revision: r1 - 18 Oct 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback