Konta dla studentów

miejsce na dysku

  • 500Mb/student na /home dla ważnych, małych plików
    • jest backupowany regularnie, więc proszę nie używaj /home dla wielki, nieważnych plików - uczyj co to jest path
  • wielki, tymczasowy pliki, np z danymi, są dla napisać na dyski /scratch1, /scratch2
    • prosić do admin'a jeśli nie masz katalog na /scratch1, /scratch2

komunikacji

zdrowy rozsądek

  • bezpieczny hasło
  • czytaj RTFMy - info, man

końca studiów

Topic revision: r1 - 09 Jan 2006, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback