-- PauliK - 05 Dec 2004

Program oblicza całkę dowolnej funkcji f(x) na zadanym przedziale metodą trapezów. Jako przykładową funkcję użyłam f(x)=x^2 i dodałam funkcję obliczającą całką analityczną, porównując ją z wynikiem numerycznym.

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
calka_trapezEXT calka_trapez manage 1.3 K 05 Dec 2004 - 16:00 PauliK  
calka_trapez.outout calka_trapez.out manage 5.7 K 05 Dec 2004 - 16:03 PauliK Plik wykonywalny
Topic revision: r2 - 13 Mar 2005, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback