<< PawelKoziatek

Proszę daj cała informacja! System operacyjny na komputera, dokładny komend kompilacji, itd.

Nie ma takiego pliku ani katalogu to znacze że nie ma pliku np gsl_matrix.h ani katalogu gsl/. Chyba:
  • nie napisałeś gcc gausik21_gsl.c -lgsl -lgslcblas -lm
  • albo nie jesteś na maszyn gdzie GSL jest instalowany
  • albo brakuje coś między zmiennami środowiska (environment variables) - zobacz printenv lub info printenv

Proszę próbuj na sun.astri np. gdzie GSL jest instalowany. -- BoudRoukema - 27 Jan 2005

gausik21_gsl.c:6:28: gsl/gsl_matrix.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
gausik21_gsl.c:7:28: gsl/gsl_vector.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
gausik21_gsl.c:8:28: gsl/gsl_linalg.h: Nie ma takiego pliku ani katalogu
gausik21_gsl.c: 'In function main':
gausik21_gsl.c:185: error: 'gsl_matrix' undeclared (firt use in this function)
gausik21_gsl.c:185: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears    in)
gausik21_gsl.c:185: error: 'mo_matrix_A' undeclared (first use in this function)
gausik21_gsl.c:187: error: 'moj_matrix_LU' undeclared (first use in this function)
gausik21_gsl.c:189: error: 'gsl_permutation' undeclared (firsst use in this function)
gausik21_gsl.c:189: error: moja_permutacja' undeclared (first use in this function)
gausik21_gsl.c:191: error: 'gsl_vector' undeclared (first use in this function)
gausik21_gsl.c:191: error: 'moj_vector_B' undeclared (first use in this function)
gausik21_gsl.c:192: error: 'moj_vector_X' undeclared (first use in this function)

-- BoudRoukema - 22 Jan 2005
Topic revision: r3 - 27 Jan 2005, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback