• Name: Jola Zasadni
 • Email: jolzas at astro.uni.torun.pl
 • Institute:
 • Institue:
 • Comment:

Cele (przykład)
 • funkcja, który czyta mapa nieba z \delta T/T i błędów \Delta (\delta T/T), np z WMAPem, i dla dwa koły z parametrami \theta_1, \phi_1, \alpha_1, \beta, \theta_2, \phi_2, \alpha_2 cokolwiek (sam ,,promień"), odpowiedż do pytania: czy te dany są spójne z tożsamość topologicznej?
  • części 1 = ...
  • części 2 = ...
 • program dla zrobić test, z danami przypadkowych i z dwa kołami ,,sztucnych"
  • rozwiązanie bug 1 = ...
  • rozwiązanie bug 2 = ...
 • prób z prawdziwych danami WMAPa
  • wynik = ...

Personal Preferences (details in %TWIKIWEB%.TWikiVariables)
 • Horizontal size of text edit box:
  • Set EDITBOXWIDTH = 70
 • Vertical size of text edit box:
  • Set EDITBOXHEIGHT = 17
 • Style of text edit box. width: 99% for full window width (default), width: auto to disable.
  • Set EDITBOXSTYLE = width: 99%
 • Optionally write protect your home page: (set it to your %TWIKIWEB%.WikiName)
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Related topics
 • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
 • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
 • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Topic revision: r2 - 18 Dec 2003, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback