• Name: Lukasz Farian
  • Institute: WFAiIS (poza astronomii)

Mój artykuł na wiki dla 'wolnego punktu' xD

Poprawiłem i uzupełniłem informacje o Slackware (dystrybucji Linuxa). Link do artukułu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Slackware

Porównanie zmian:

Niechcący wkleiłem podwójnie cały artykuł, ale inny użytkownik poprawił to (nie zmieniając dodanych przeze mnie info). Uzupełniłem informacje o historii Slackware, poprawiłem części o zarządzaniu pakietów i budowie, poprawiłem błąd o zarządzaniu pakietów, przetłumaczyłem niektóre bardziej rozbudowane rozdziały z angielskiej wersji artykułu, dodałem odnośniki itp ...
Topic revision: r3 - 02 Feb 2010, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback