-- PauliK - 28 Sep 2004


Program oblicza srednie wspolrzedne gwiazdy na dana epoke, zmieniajace sie na skutek precesji. Jako epoke standardowa przyjelam J2000. Dane takie jak: wspolrzedne gwiazdy i epoka, na ktora chcemy wspolrzedne przeliczyc, uzytkownik musi sam wpisac w kodzie programu ( na poczatku, w wyznaczonych miejscach ). Potem wystarczy uruchomic program w octave i podziwiac wyniki wink

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
precesja.mm precesja.m manage 1.5 K 28 Sep 2004 - 12:02 PauliK Program w octave
Topic revision: r1 - 28 Sep 2004, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback