Prędkość nadświetla

Jest to efekt wynikający z ruchu źródła i obserwatora - efekt czysto geometryczny. Zakładamy ruch źródła pod kątem \alpha w stosunku do linii wzroku.
Mamy możliwość zmiany tego kąta (lewa część symulacji należy najechać na kwadrat zmieni on kształt kliknąć myszka i przesunąć). U dołu znajdują się dwa suwaki umożliwiające wybranie prędkości źródła jako parametru \beta czyli stosunku prędkości światła do prędkości obiektu (dolny suwak umożliwia dokładniejsza regulacje).
Wykres przedstawia zależność pomiędzy \beta z=\frac{V_{obs}}{c} a kątem \alpha: %MATHMODE{\beta z(\alpha)=\frac{\beta sin(\alpha)}{1-\beta cos(\alpha)}}% Wyliczana jest także wartość maksymalna, która następuje dla warunku cos(\alpha)=\beta:

%MATHMODE{\beta z_{max}=\frac{\beta}{(1-\beta^2)^{0.5}}}%

Program

Start

Ekran

Kody źródłowe

Nazwa klasy Opis
1 Vectors klasa z operacjami na wektorach
2 Main klasa główna


Chyba to chodzi o http://en.wikipedia.org/wiki/Superluminal_motion ale byłoby dobrze mieć trochę tłumaczenie co jest co - jest wykres ale bez tłumaczenia -- BoudRoukema - 13 Jun 2005
Topic revision: r3 - 15 Jun 2005, AndrzejCzarny
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback