-- PauliK - 13 Mar 2005

Program służy do różniczkowania dowolnej funkcji f(x) na przykładzie funkcji f(x)=x^2, z porównaniem wyników: analitycznego i numerycznego.
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pochodnaEXT pochodna manage 0.8 K 13 Mar 2005 - 21:58 PauliK Plik źródłowy
Topic revision: r1 - 13 Mar 2005, PauliK
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback