<< WebHome


structure of Festiwal talk for April 2011

for the moment this is just a copy of the 2009 version

 • 15:00 50 min boud + tomek
  • 15:00 25 min wprowadzenie (zasady kosmologii: skończoność, krzywizna, topologia)
   • 12 min: celestia: od Ziemi poza naszej Galaktyki tomek
   • 14:12 13 min: kosmo
    • 2 min: skończoność - kosmologów
    • 1 min: kosmologia $\Rightarrow$ przestrzeń + treść przestrzeni; przestrzeń = krzywizna + topologia
    • 5 min: krzywizna
     • 3 min: 2 wymiarowa analogia; krzywizna / trójkąt / twierdzenie pitagorasa;
     • 1 min: krzywizna = treść \Leftarrow mamy fizyczną teorię: OTW Einsteina; postawa obserwacyjna - zmierzyć trókąt i/lub gestości
     • 1 min: 1965r.-2000r.: krzywizna = treść \Rightarrow DM, DE
    • 5 min: topologia
     • 3 min: topologia: 3 sposoby rozumienia - filmi
     • 1 min: obserwacja: zobaczyć kilka razy te same obrazy / kopie
     • 1 min: topologia = ? \Leftarrow (prawie) brak teorii
     • 0 min: Wszechświat = kształt + jednorodna zawartość + fluktuacje + problem brakujących fluktuacji
  • 15:25 5 min: obserwacje: problem brakujących fluktuacji
   • 5 min fluktuacje
    • 3 min fluktuacje - analogia autokorelacja gęstości populacji na ziemi - mapa rho_people
    • 2 min prosta interpretacja = Wszechświat jest mały => najlepsze kandydaty: przestrzeń Poincare i 3-torus
  • 15:30 10 min 2007-2009: Którą przestrzeń wybierać? + Co może być ,,ciemną energią"?
   • 5 min T^1 \Rightarrow grawitacja rezydualna
   • 5 min o T^3, S^3/T^*, S^3/O^*, Poincare \Rightarrow Poincare - najlepiej zrównoważona przestrzeń
  • 15:40 5 min podsumowanie zasad/zagadki/ślady: skonczoność - ciagłość - jednorodność - brakujące fluktuacje - brakująca energia - przestrzen Poincare lub 3-torus - istniejące fluktuacje
 • 15:45 15 min pytania/komentarze

 • celestia: minimum is with actual Earth2MW.cel, maximum extending this to much more cosmological stuff
 • possibly Tomek to take over full talk in case it's necessary

-- BoudRoukema - 15 Nov 2010
Topic revision: r3 - 19 Nov 2010, TomaszKazimierczak
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback