komentarze

Dyskusji - wykładowca + 2 studenci. (Innych robili egzamin Aleksa W.) 02.06.04

Zobacz też ZWiki:MathMethodsPedagogyComments 03.06.03

podziałenie przez dwa wykładowców

  • To był nie bardzo idealny. Najlepiej byłoby jeden temat, jeden wykładowca.

metody zaliczenie

Ogólnie OK. Każdy robi co lubi więc to fajnie.

wzory

  • Byłoby lepiej że wszytki najprosty i najważniejsze wzory są wprowadzone na tablicy. All the simplest and most important formulae should be proved on the blackboard.
  • Był trudny rozumieć co są WikipediaPl:tensor y.
Topic revision: r1 - 02 Jun 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback