<< MathMethods


Schutz OTW

  • tensory: rodział 3 Analiza tensorowa w szczególnej teorii względności
  • Gμν:
    • rodział 5 wstępne uwagi o krzywiźnie
    • rodział 6 rozmaitości zakrzywione
  • Tμν:
    • rodział 4 płyny doskonałe w szczególnej teorii względności

gdzie jest w UMK

katalogbib UMK - razem są 9 egzemplarzy w bibliotekach UMK, jeden stary wersji na miejsce w głównej biblioteki na Bielanach

-- BoudRoukema - 14 Apr 2004
Topic revision: r1 - 14 Apr 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback