<< CosmoTeaching


how wims points are calculated - po polsku

see also - CosmoTeaching - WimsHowToCalculate5PointsEn

5.0 punkty zaliczenia na wims - jak jest obliczony

 • Możesz zdobyć aż do 5.0 punkty za ćwiczenia w wims:
  • 0.0 \le 5 \frac{ \sum_{i=1,n} x_i q_i^{0.3} }{n} \le 5.0 gdzie
   • x_i jest ile% done dla danym "sheet" - między 0.0 i 1.0
   • q_i jest "quality" (jakość) - między 0.0 i 1.0; potęga 0.3 implikuje, że efekt q_i jest, ale jest słabo oprócz jeśli quality jest bardzo niska...
  • równowalna sposoba liczyć:
   • home
    • My scores
     • Global average: ile over 5. Tutaj, ile jest ile punkty masz razem
 • Wzor dla jednego cwiczenia q_m po m razy, gdzie s_1, ..., s_m to ocen między 0.0 i 1.0, to q_m = \frac{0.85 q_{m-1} + s_m}{1.85}. Tzn, q_m, to uwazone srednio, gdzie najostatnich razy sa najwazniejszy.
 • Chromium/Chrome bug: As of 2020 to 2024, the chromium/chrome browser software has a bug that prevents the display of some of the exercises. Firefox is one browser without the bug.

-- BoudRoukema - 14 Mar 2011
Topic revision: r6 - 19 Feb 2024, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback