Moje tłumaczenia z http://en.wikipedia.org/: Książki:
  • Przeczytać książkę "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" A.Liddle (zrobione)
  • Przeczytać książkę "Kosmologia kwantowa" M. Hellera (zrobione)
Programy astronomiczne:

Related topics
  • %TWIKIWEB%.DefaultPreferences has site-level preferences of Foswiki.
  • WebPreferences has preferences of the Foswiki.Main web.
  • WikiUsers has a list of other TWiki users.
Topic revision: r7 - 15 Jun 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback