Numeryczne rozwiazanie rownania Friedmana

Java Applet

Opis

próba numerycznego rozwiązania (Metoda Rungego-Kutty 2) równania Friedmana (dominacja pylu \rho=\rho_0/a^3): %MATHMODE{(\frac{da}{dt})=\sqrt{\frac{8\pi }{3}\frac{1}{a}-k}}% przy założeniach G=1 q0=1;

(problem z pierwiastkiem przy k>0)
zielony kolor rozwiązanie ścisłe dla k>0
%MATHMODE{a(\theta)=\frac{4\pi}{3k}(1-cos(\theta))}% %MATHMODE{t(\theta)=\frac{4\pi}{3k^{3/2}}(\theta-sin(\theta))}%

możliwość ustalenia
k- krzywizna
dt - krok
y0, t0 - warunki początkowe

Wyniki

k=-1
k=0
k=1

Kody źródłowe

Nazwa klasy Opis
2 Applet1 klasa główna
1 Graph Tworzenie wykresu
2 eulerFun Metody Eulera, Rungego-Kutty 2 i 4
2 bufor Buforowanie ekranu

Linki

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROSTYCH RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH
Topic revision: r3 - 13 Jun 2005, AndrzejCzarny
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback