Moje propozycje na zaliczenie CwPiwnicach

  • ...

Moje propozycje na zaliczenie przedmiotu Metody Matematyczne Astronomi to:

1. Tłumaczenie tekstów z http://en.wikipedia.org

2. Przeczytać książkę "Wprowadzenie do kosmologii współczesnej" AndrewLiddle (ZROBIONE)

3. Przeczytać książkę "Kosmologia kwantowa" Michał Heller (KosmologiaKwantowaHellera) (ZROBIONE)
Topic revision: r33 - 08 Oct 2004, BoudRoukema
 
This site is powered by FoswikiCopyright © CC-BY-SA by the contributing authors. All material on this collaboration platform is copyrighted under CC-BY-SA by the contributing authors unless otherwise noted.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback